Kvaitetskommuneprogrammet i Storfjord kommune har nedsatt ei egen arbeidsgruppe som skal jobbe med tiltak for å redusere uønska deltid i kommunen. Blant forslagene fra gruppa er nettopp dette tiltaket, som vil fjerne alle desimalstillinger av typen 76,17%, 27,33 % osv eller stillinger på 28%, 72% osv.

Vedtaket fra kommunestyret i sin helhet er som følger:

1.      Storfjord kommunestyre ønsker å fremme tiltak for å redusere uønsket deltid ved å innføre stillingsstørrelser som ender enten på 0 eller 5 – for eksempel 20%, 35% osv.
2.      Kommunestyret forutsetter at denne økningen – stipulert til ca 1,35 årsverk – finansieres gjennom redusert overtid, benyttes som vikarressurs, som fradrag til personalmøter eller andre personalmessige driftskostnader i denne sammenheng. Budsjett-teknisk må merkostnaden dekkes inn ved tilsvarende reduksjon av rammene i de berørte avdelinger.
3.      Rådmannen – etter drøftinger med mellomledere og tillitsvalgte – gis fullmakt til å justere nåværende ”komma”-stillinger eller stillinger som ender på 1-4 eller 6-9%.
4.      Ansatte som allerede har innehar slike stillinger, gis oppjustering til nærmeste 0 eller 5 med virkning fra den 1. i påfølgende måned etter at vedtak fattes.
5.      Fra 01.01.10 skal alle stillingsstørrelser som opprettes, ende på enten 0 eller 5%.