Det er svært ønskelig å ta del i den erfaringsbaserte kunnskapen våre innbyggere besitter lokalt om fjordens unike karakter. Lokalkunnskap i sjø og kystnære områder søkes blant annet innen disse temaer: Privat og næringsmessig arealbruk, islegging / isdrift, snø og steinskred i sjø, spesielle naturfenomener, garn og lokale fiskeplasser, fortøyninger, rekreasjonsområder/turområder/badeplasser, sjøfugl, dyre og planteliv i sjø og strandsone, leire- grus og bergforekomster, potensielle kulturminner kystnært og i sjø, skipsvrak, dumpingsplasser, lokale adkomster til sjø, turstier, reindrift, landbruk i tilknytning strandsone og mye mer. All informasjon er interessant. Styringsgruppen kan vurdere relevans. Denne informasjonen er svært viktig og kan bli avgjørende ved avsetting av arealformål i den endelige kystsoneplanen.

Skriftlig informasjon med kart for påtegning er sendt til foreninger, bygdelag og næringsforeninger og næringsliv med flere tilknyttet planområdet. Styringsgruppen har oppfordret om at foreningene allerede i forkant av møtet starter et lokalt planarbeid for sitt nærområde.

Er du interessert, så kontakt din lokale forening og følg deres arbeid og møt opp på folkemøtene. 

Under folkemøtene vil det bli gitt informasjon om arbeidet og hvilke tema planen søker. Kart utleveres for påtegning og informasjon kan returneres innen en måned. Næringsliv og private som har konkrete planer eller utviklingsforslag, gis anledning til å møte arbeidsgruppen mot slutten av møtet. Er fint om dette ønsket kan forhåndsmeldes. Det vil være mulig å sette av tid uten slik avtale, men arbeidsgruppen ønsker å kjenne behovet i forkant.

 

Klikk på tekst for å åpne i PDF

Brev sendt ut i forkant av møtene 

(Invitasjoner til møtet i Manndalen tilsvarende sendt iht utsendingsliste for de andre møtestedene)

 

Møteplan for Lyngenfjorden

Utsendingsliste

 

Kart kan ikke publiseres fritt på nett, men vil kunne tilsendes på forespørsel til prosjektleder eller bruk denne karttjenesten. Digitale kart fra kommunens hjemmeside eller lignende

steinar.eriksen(at)storfjord.kommune.no, telefon 404 40 707eller fås ved oppmøte på folkemøtene.

 

Under folkemøtene er det inngått samarbeid med lokale bygdelag som sørger for enkel servering.

 

Velkommen

hilsen

Styringsgruppen

Felles kystsoneplan