Storfjord kommune har ønsket å etablere ei ny skuterløype fra Galggo til Stuore Rassajavri. Saken har vært behandlet hos Fylkesmannen i Troms og følgende svar er mottat:

"Med Bakgrunn i høringsuttalelser, Fylkesmannens praksis, Naturmangfoldloven og Lov om motorferdsel vurderer Fylkesmannen at det ikke er grunnlag for ny løype... På bakgrunn av motorferdsellovens formålsparagraf, Naturmangfoldloven, samt føringene i Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 godkjenner ikke Fylkesmannen ny løype fra Galggo - Stuora Rassajavri."

vedtak:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann § 8 avslår Fylkesmannen ny løype fra Galggo —Stuora Rassajavri.