Det er på bakgrunn av dette opprettet et tverrfaglig kommunalt Beredskapsteam mot mobbing, som skal trå sammen på kort varsel og hjelpe i vanskelige og tunge mobbesaker, med mål om å løse saken. Dette teamet skal ikke jobbe med saker som skolen og foreldre klarer å løse gjennom dialog og systemisk arbeid. Det tverrfaglige temaet er ledet av PPT leder Terje Malin, prosessveileder er Oppvekst og kultursjefen og medlemmer forøvrig er fra helse og barnevern. Det er utarbeidet en brosjyre som også er tilgjengelig på skolene.

Brosjyre Beredskapsteam mot mobbing.docx PDF document ODT document