I henhold til Kongelig resolution av 21. juni 1929 er Lyngen kommune delt i tre herreder fra 1. juni 1930. Paa grunn av denne deling er der for Storfjord kommunes vedkommende den 6. september holdt valg paa 12 herredstyrerepresentanter med varamenn. Det konstituerende møte lededes av ordfører Flugum. Av Skibotn fellesliste møtte: 1. Karina Pedersen, 2. Johan Hansen, 3. Johan Bech. Av Indre Storfjord liste: 1. A. Flugum, Hatteng, 2. Isak Letto, Skredvoll, 3. Oscar Heiskel, Elvevoll, 4. Johan Efraimsen Nerheim, 5. Hans J. Stornes. Av Storfjorden fellesliste: 1. Hans A. Heiskel, Sandør, 2. Isak Heiskel, Kvesmenes, 3. Edvin Nilsen, Kileng, 4. Lars A. Larsen, Selnes. Samtlige valgte medlemmer avgav saaledes møte. Hvorda behandledes:

Sak 1

Valg paa formannskap for 1930/31. Paa forlangende av Johan Beck foregikk valget som forholdstallsvalg. Der fremkom følgende forslag: I Skibotns liste: 1. Johan Hansen, 2. Johan Hansen, 3. Johan Beck II Storfjords fellesliste 1. Hans A. Heiskel, 2. Hans A. Heiskel, 3. Edvin Nilsen III Indre Storfjord liste 1. Oscar Heiskel, 2. Oscar Heiskel, 3. Hans J. Stornes Valget hadde saadant utfall: I Skibotn liste: Sjersant Johan Hansen, varamann Handelsm. Johan Beck. II Storfjord fellesliste Notmann (?) Hans A. Heiskel, varamann Fisker Edvin Nilsen Kileng. III Indre Storfjord liste Fisker Oscar Heiskel, varamann Arbeider Hans J. Stornes

Sak 2

Efter forslag fra Hans A. Heiskel tilsluttedes enst. at ordføreren kunde velges utenfor formannskapet.

Sak 3

Valg paa Ordfører Valgt blev: Lærer A. Flugum med akklamasjon.

Sak 4

Valg paa varaordfører. Ved første valg hadde Johan Hansen 5 st. Hans A. Heiskel 5 st. Oscar Heiskel 2 st. Da ingen hadde opnaadd kvalifisert flertall foretokes omvalg. Ved dette valg valgtes som varaordfører Sjersant Johan Hansen Skibotn med 7 st. Dernest hadde Hans A. Heiskel 5 st.

Sak 5

Valg paa representant for Storfjord herred i opgjørskomiteen i anledning deling av Lyngen kommune. Valgt blev: T. M. Hansen Bjerkemo med 8 st. Dernest hadde Isak Heiskel 4. st. Som varamann valgtes Isak Heiskel, Kvesmenes, med akklamasjon

Møtet hevet. A. Flugum (s) Hans A. Heiskel (s) Oscar Heiskel (s) Karine Pedersen (s) Johan Beck (s) Joh. Hansen (s) Isak Heiskel (s)