Med forbehold om Fylkesmannens godkjenning av budsjettet, lyses de årlige driftsmidlene til lag og ut med søknadsfrist 30. april 2017. Det innebærer at søknaden må være levert Storfjord kommune eller må være poststemplet senest denne datoen. Vedlagte søknadsskjema skal benyttes, og kan gjerne sendes som vedlegg til e-post.

Følgende dokumentasjoner kreves minimum vedlagt søknaden før den kan behandles:

1. Årsmelding 2016

2. Regnskap 2016

3. Budsjett 2017

Andre krav til vedlegg som dokumenterer de enkelte postene er beskrevet i søknadsskjemaet.

Søknader som kommer inn etter fristen, som ikke leveres på vedlagte skjema eller som mangler vedlegg vil ikke bli behandla. Det vil ikke bli gitt utsettelser på fristen.

Retningslinjene for tildeling av driftstilskudd ble revidert i Styre for oppvekst og kultur 15. november 2010. I korte trekk fordeles det midler til:

  • Drift av lag
    • Idrettslag (se § 3)
    • Skytterlag (se § 4)
    • Lag og foreninger (se § 5)
  • Oppstart av lag (se § 6)
  • Drift av anlegg (se § 7)
  • Voksenopplæring (se § 8)

Se for øvrig vedlagte søknadsskjema og retningslinjer. det er viktig at man benytter riktig søknadsskjema, og at alle vedlegg er lagt ved.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kulturkontoret på tlf. 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no.