Tekst fra høringsbrev:

Med heimel i plan- og bygningslova §§3-7 og 12-10 blir forslag til detaljregulering for

E6 Balsfjord grense – Hatteng lagt ut på høyring. Lengda på strekninga er 6600 meter og inngår i prosjektet E6 Nordkjosbotn – Hatteng. Reguleringsplanen legg til rette for breiddeutviding, kurveretting og omlegging av veg for delar av strekninga, blant anna forbi Oteren sentrum. Planforslaget inneheld vidare ny kryssløysing for E6/fv. 868, busshaldeplassar, atkomstvegar, turvegar og gang- og sykkelvegar.

Planforslaget blir lagt ut på høyring og offentleg ettersyn på følgjande stader:

Statens vegvesen, Mellomvegen 40, Tromsø. www.vegvesen.no/Europaveg/e6nordkjosbotnhatteng
Storfjord
kommune, Rådhuset, Hatteng. www.storfjord.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast til:
Statens vegvesen Region Nord
Postboks 1403
8002 Bodø.

Eller Firmapost-nord@vegvesen.no
Frist for å senda merknader til planen er fredag, 16. januar 2015.

Eventuelle merknader må sendast skriftleg og merkast: «Merknader til forslag til detaljregulering for E6 Balsfjord grense – Hatteng»

Det vil bli halde opent møte torsdag, 4. desember kl.1800 på Lyngskroa i Oteren for informasjon og innspel på planforslaget.

Etter offentleg ettersyn og høyring vil merknader og synspunkter bli behandla, og sendt vidare til Storfjord kommune for godkjenning. 2

Spørsmål om planforslaget kan rettast til:
Statens vegvesen Region Nord v/Kjell Grønsberg, tlf. 77 61 73 56.
E-post: kjell.gronsberg@vegvesen.no

Storfjord kommune v/Joakim Stensrud Nilsen, tlf. 77 21 28 29.
E-post: Joakim.Nilsen@storfjord.kommune.no

Med helsing
Kjell Grønsberg
Planleggingsleiar

 

Dokumentene kan lastes ned her:

Planbeskrivelse

Plankart