Kommunestyret vedtok i møte 13.12.17 sak 72/17 reguleringsplan for EISCAT 3D Skibotn 19392016002.

Vedtak i kommunestyret:

  1. Vedlagt reguleringsplan for EISCAT 3D datert 20.09.17 med tilhørende dokumenter egengodkjennes av kommunestyret i Storfjord.

Protokolltilførsel fra Plan- og driftsstyret.
Fremlagte intensjonsavtale mellom UiT og Storfjord kommune skal følge saken videre.

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll.

Saksdokumenter
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget tlf. 77 21 28 00.

Dokumentene kan også lastes ned her:

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Notoat om stråling
Merknadsbehandling

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i avisa Framtid i Nord 22.12.17.  

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 21.01.18.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig til nedlastning her.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket

Erstatning/ innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.