Planområdet er plassert mellom E8 og Miljøstasjonen i Skibotn. Prosjektet består av en hovedantenne og flere mindre antennemoduler. Planområdets størrelse er 1,7 km2. Hovedantennen og de mindre modulantennene vil bli inngjerdet. I tilknytting til anlegget vil det bli bygd et mindre teknisk bygg på størrelsen ca. 40-60m2.

Innenfor planområdet vil det i hovedsak bli formål LNFR (Landbruk, Natur, friluftsområder, og reindrift), i tillegg til dette blir det regulert til formål bebyggelse og anlegg og annen infrastruktur i tilknytning til antennesystemet. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og er ikke konsekvensutredningspliktig. Storfjord kommune krever utredning av forskningsanleggets betydning for reindrift, jordbruk, naturmangfold, kulturminner og landskap.  

Folkemøte i Nordkalottsenteret (Skibotn) 11. oktober 2016, kl. 18:00.


Figur: avgrensning planområde