Salmenes
Salmenes. Foto: Maria Figenschau.

Bakgrunn

Bakgrunnen for kartleggingarbeidet er at Troms fylkeskommune har satt i gang et prosjekt for å få kartlagt friluftsområdene i Troms. De ønsker bedre kunnskap knyttet til de viktigste friluftsområdene i fylket. Gjennom kartleggingen ønsker de å få oversikt over status, bruken av områder, hvor det er behov for ulike typer tilrettelegging, behov for å sikre adkomst osv. Kartleggingen vil kunne danne grunnlag for å utarbeide løypeplaner, tiltaks- og tilretteleggingsplaner lokalt og regionalt. Den vil også kunne danne et kunnskapsgrunnlag som støtter opp under eventuelle søknader fra lag og foreninger om tilskudd til tilrettelegging i friluftsområder rundt om i fylket.

Satsingen er et ledd i arbeidet med å sikre friluftslivet gjennom den generelle arealplanleggingen. Kommunene i Troms har unike friluftsområder. Bruken av disse er viktig for folkehelse, stedstilhørighet, kunnskapsformidling og næringsliv. For å sikre friluftsmulighetene er det viktig å få oversikt over, verdsatt og kartfestet arealene. Med bakgrunn i dette har Troms fylkeskommune invitert Ishavskysten friluftsråd med på et kartleggingsprosjekt. Samtlige medlemskommuner i Ishavskysten friluftsråd har meldt sin interesse. Prosjektet er finansiert over midler fra Troms fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Storfjord kommune har unike friluftslivsområder som er kommunens største ressurs for aktivitet og rekreasjon. For å sikre friluftslivsmulighetene, er det avgjørende å ha kartfestet og verdisatt arealene.

Mannfjellet
Mannfjellet. Foto: Line Sørum.

Sammendrag

Troms fylkeskommune har vært ansvarlig for det faglige innholdet i kartleggingen og koordineringen av prosjektet mellom kommunene.

Prosjektleder for kartleggingsarbeidet i Storfjord har vært Nina Figenschau fra Ishavskysten friluftsråd. Hun har i løpet av 2012 og 2014 samlet inn informasjon fra lokale i lag og foreninger og digitalisert informasjonen i kart og faktaark. Denne kartleggingen har vært gjennomført i samarbeid med kommunens FYSAK- og folkehelsekoordinator Synnøve Berntsen Løvland og kulturkonsulent Maria Figenschau.

Vi har arbeidet med å samle inn informasjon og data til kartleggingen fra kommunens innbyggere og gjort en vurdering av friluftsområdenes verdi. Dette arbeidet har produsert et temakart for alle områdene, og et dokument for hvert friluftsområde med verdisetting og beskrivelse av friluftsarealet.

Friluftskartleggingen har, etter en gitt metodikk (DN-håndbok 25, 2004: Kartlegging og verdisetting av friluftsområder), kategorisert og verdisatt områder i kommunen for friluftsliv. Det har skjedd både gjennom en vurdering av faktisk bruk og potensial. Kartleggingen ble tilpasset etter Miljødirektoratets veileder M-98 2013 i 2014, Storfjord kommunes kartlegging følger derfor den nyeste veilederen for kartlegging og verdivurdering av friluftsområder.

Bollmannsveien
Bollmannsveien. Foto: Line Henriksen.

Områdene er avgrenset i kart og kategorisert etter bruksomfang. Deretter er områdene verdisatt, og det gitt en egen beskrivelse for hvert et faktaark som beskriver kvaliteter og bruk av hvert enkelt område. Metodikken gjør kartleggingen etterprøvbar og vurderingene er synlige for de som skal bruke materialet. Det er viktig å se kart og faktaark under ett.

Hele kommunens areal er vurdert, med unntak av midt på fjorden. Friluftsområdenes verdi er bestemt av nøkkelverdier i verdisettingstabellen som du finner i faktaaret hvor hvert område. Områdets avgrensning og grenser må ses på som veiledende og er ikke satt med tanke på høy nøyaktighet, men er en pekepinn på hvor det ene området kan sies å gå over til det neste.

Områdene er verdisatt fra D til A, hvor D er det laveste og A er "indrefileten" av områder.

Relativt mange områder i Storfjord har fått høy verdi (A og B). Dette gjenspeiler en viktig kvalitet i kommunen. Områdene varierer fra større sammenhengende friluftsområder i fjell områder til mindre nærturterreng med nærhet til tettstedene i kommunen.

Lulledalen 12 EHS
Lulledalen skogsti. Foto: Elin Helene Solli.

Aktuelt

Prosjektleder er nå ferdig med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Storfjord. Kartleggingen er en ren friluftsfaglig kompetanse som gir kommunen et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Kartleggingen vil vise hvilke områder som er tilrettelagt og hvilke som trengs tilrettelegging. Kartleggingen gir også et godt informasjonsgrunnlag for fylkeskommunen og kommunen når det kommer til å vurdere f.eks spillemiddelsøknader og liknende fra lag og foreninger.

Med kartleggingen har vi nå et godt faglig grunnlag for å veie friluftsinteressene mot andre interesser i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling og andre politiske prosesser. Friluftskartleggingen skal komme til anvendelse i den kommunale saksbehandlingen, ved planlegging etter ny plan- og bygningslov.

Dere inviteres herved til å komme med innspill på dette arbeidet, og høringsfristen er satt til 21. mai 2015.

Høringsuttalelsene sendes til:

Ishavskysten friluftsråd

Postboks 742

9103 Tromsø

Eller til Maja Sjöskog Kvalvik på epost: majakvalvik@ishavskysten.no

 

Vennlig hilsen

Ishavskysten friluftsråd

 

Vedlegg:

• Friluftskart for Storfjord

• Faktaark fra friluftsområdekartlegginga for Storfjord kommune