Avtalen gjelder for tirsdager og torsdager mellom kl 17.00 - 20.30. Avtalen gjelder bruk av hall og garderober, men inkluderer ikke klatrevegg og klatreutstyr. Barn og unge prioriteres, og vi ber om at det klargjøres helt tydelig hvilken gruppe og hvilken aktivitet det søkes om treningstid til.

Retningslinjer

§ 1. Formål og virkeområde
Formålet med retningslinjene er å klargjøre premissene for tildeling av gratis treningstid i kommunale bygg for ikke kommersiell bruk.

Gratis treningstid skal legge til rette for og fremme lag og foreninger og andre private interessegrupper sitt arbeid for å tilby et bredt spekter av aktivitetstilbud for innbyggerne i Storfjord kommune.

Retningslinjene gjelder for tildeling av gratis treningstid i gymsalen på Vestersiasenteret, flerbrukshallen på Hatteng skole, gymsalen på Skibotn samfunnshus. I tillegg gjelder de for Skibotnhallen i hht. til den til enhver til gjeldende avtale mellom Storfjord kommune som leietaker og Skibotnhallen AS som utleier.


§ 2. Utlysning
Gratis treningstid skal utlyses hvert år med søknadsfrist 1. september.
Det åpnes for at ledig tid etter den årlige hovedtildelinga kan tildeles fortløpende etter først-til-mølla-prinsippet.


§ 3. Krav til søkeren
Søkere skal være lag og foreninger fra Storfjord, eller private interessegrupper som har oppnevnt en kontaktperson over 18 år.

Søknad skal fremmes skriftlig til Storfjord kommune.


§ 4. Omfang
Tildeling av gratis treningstid skal følge skoleåret og gjelde ett år ad gangen.

Det tildeles inntil 2 timer sammenhengende gratis tid per brukergruppe per dag.

Samme brukergruppe kan tildeles treningstid inntil 2 dager per uke.


§ 5. Premisser for tildeling
Kommunale institusjoners bruk av lokalene skal alltid prioriteres. Fast bruk av lokalene skal være klarlagt i brukerplanen før årlig utlysning.

Tildelingen skal skje etter følgende prioriteringer:
1. Fysiske aktivitetstiltak rettet mot barn og unge, funksjonshemmede og eldre.
2. Fysiske aktivitetstiltak rettet mot øvrige grupper av befolkningen.
3. Andre kulturtiltak.


§ 6. Ikrafttredelse
Retningslinjene er vedtatt av Styre for plan og drift 12. april 2012, sak 25/12, med ikrafttredelse fra samme dato.

Søknadsskjema

Søknad skal fortrinnsvis leveres på elektronisk søknadsskjema "Kommunale lokaler og anlegg - leie": https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=232&ouref=1939

Når du ha skrevet inn alle opplysninger om søker, velg "Andre lokaler/anlegg" og skriv inn navnet på anlegget. Dersom det søkes for flere grupper, kan det legges til ønsket antall rader. Dersom det søkes om å få bruke flere lokaler leveres ett skjema per lokale (f.eks. både Vestersiasenteret og Skibotnhallen). Se bort fra fakturaadresse.

Ta kontakt med kulturkontoret på tlf. 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau(a)storfjord.kommune.no dersom du har spørsmål.