De voksne som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til opplæring.Henvisning: Opplæringsloven § 4a-1 Opplæringa og materiellet er gratis.
Retten til grunnskoleopplæring gjelder ikke ubetinget for alle voksne. De aktuelle vilkårene for en slik rett er dels knyttet til alder og dels til den formal og realkompetanse den voksne besitter. Retten er også begrenset til de fag den enkelte trenger for å kunne få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Dvs fagene norsk, matematikk og engelsk og to muntlige fag som for eksempel natur- og miljøfag og KRL. Bestemmelsen knyttet til alder gir rett til grunnskoleopplæring for voksne som er over 16 år. Det er en forutsetning at personen ikke har rett til vgo etter Opplæringslovens § 3-1. Retten er videre betinget av den enkeltes realkompetanse. Det kan søkes om å få vurdert sin realkompetanse. Godkjent realkompetanse er likeverdig med karakter i faget. For utenlandske statsborgere er det et vilkår at søker har lovlig opphold i landet.

Aktuelle søkere kan kontakte Oppvekst og kulturetaten