Levekårsutvalget har i sak 25/17 den 17. oktober 2017 vedtatt å sende Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune ut på høring. Målet er å revidere retningslinjene for å fjerne eventuelle uklare formuleringer og eventuelt gjøre dem bedre tilpasset formålet.

 

Kommunestyret avsetter hvert år fem potter med tilskudd, som fordeles hver for deg innenfor disse kategoriene:

 • Driftstilskudd til idrettslag medlem av NIF (§1, 2 og 3)

 • Driftstilskudd til skytterlag medlem av DFS (§1, 2 og 4)

 • Driftstilskudd til andre lag og foreninger (§1, 2 og 5)

 • Tilskudd til drift av anlegg (§1, 2 og 7)

 • Tilskudd til voksenopplæring (trener- og lederutdanning) (§1, 2 og 8)

I tillegg kan det gis tilskudd til oppstart av lag, innenfor de enkelte kategoriene (§6).

 

Lag og foreninger inviteres til å komme med innspill til retningslinjene. De finner du her. Aktuelle spørsmål kan være:

 • Felles:

  • Er det formuleringer som er uklar i dag og som bør presiseres ytterligere?

  • Er det noe som kan forenkles i dagens ordning?

  • Er det noen kostnader som ikke inngår i dagens ordning, men som burde gi uttelling?

    

 • For idrettslag og skytterlag:

  • Oppleves poengfordelinga som rettferdig slik poengene fordeles i dag (f.eks. mellom lag og individuell idrett)?

  • Gir poengene et riktig bilde av lagets aktivitet og utgifter til drift av aktivitet?

  • Er det noen aktiviteter som i dag ikke får poeng, som burde inngå i beregningsgrunnlaget?

    

 • For andre lag og foreninger?

  • Er det andre områder som burde vært prioritert enn de som er lista opp?

  • Er det alternative måter å beregne tilskudd på som samtidig oppleves som rettferdig for alle typer foreninger innenfor kategorien?

 

Lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill innen 1. desember 2017. Innspill kan sendes som e-post til maria.figenschau@storfjord.kommune.no, per post til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN. Det er også mulig å fylle ut elektronisk skjema under denne saken.

 

(Foto: Steinar Engstad)

Høringsskjema