Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et avfallsdeponi for lettere forurensede masser i form av aske fra forbrenningsanlegg, gips og pakket eternit i tråd med godkjenning fra Fylkesmannen i Troms. Planlagte reguleringsformål er Industri, Veg, og Grønnstruktur. Disse har henholdsvis fargene lilla, grå, og grønn i bilde over planområdet under. Området er tilstøtende det eksisterende avfallsanlegget i Skibotn.

 

Området inngår ikke i tidligere reguleringsplan, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF (Landbruk, Natur og friluftsliv). Kommuneplanens arealdel (Arealplanen) er under revidering, og området er foreslått til industriformål, dette forslaget ble fremmet innsigelse til fra Fylkesmannen i Troms. Se vedlagte saksfremlegg fra Storfjord Plan- og driftsstyre 11.03.16 og notat etter møtet med Fylkesmannen 18.03.16.

 

Planen i målestokk 1:1500m med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren.

Dokumentene kan også lastes ned her:

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Tilleggsopplysninger angående drift ved avfallshåndteringsanlegg og deponi
Konsekvensvurdering (OBS! Stor fil, ca 18 MB)
Notat fra møte 18.03.16 Fylkesmannen, Storfjord kommune, Origo

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Storfjord kommune, Plan- og driftetaten, Oldersletta 1, 9046 Oteren. Eller per e-post til post@storfjord.kommune.no innen 18.05.16.

Har du spørsmål angående reguleringsplanforslaget, kan du kontakte saksbehandler i kommunen Joakim Stensrud Nilsen på telefon 77 21 28 29 eller per e-post joakim.nilsen@storfjord.kommune.no.