I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, legges interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune ut til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter Lyngenfjorden. Kystsoneplanen definerer bruk av sjøarealene (fiske, oppdrett, ferdsel mm) og blir dermed et viktig beslutningsgrunnlag for framtidig bruk av fjorden.

Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren eller post@storfjord.kommune.no, innen 1. september 2014.

Spørsmål eller kommentarer til planforslaget kan rettes til Karl Idar Berg, tlf. 95902980 eller til Høgtuns Plankontor AS, tlf. 90834114 eller på e-post shogtun@hotmail.com.

 

Dokumenter til nedlasting:

Planbeskrivelse juli 2014.pdf 
Bestemmelser 24.06.2014.pdf
Plankart_Interkommunalt_Layout_24.06.2014-A1-L_P1 (1).pdf
Plankart_Interkommunalt_Layout_24.06.2014-A1-L_P2 (1).pdf
Plankart_Interkommunalt_Layout_24.06.2014-A1-L_P3 (1).pdf
Plankart_Interkommunalt_Layout_24.06.2014-A1-L_P4.pdf
Plankart_Interkommunalt_Layout_24.06.2014-A1-L_P5 (1).pdf
Plankart_Interkommunalt_Layout_24.06.2014-A1-L_P6 (1).pdf
Plankart_Interkommunalt_Layout_24.06.2014-A1-L_P7 (1).pdf
Vedlegg A - Innspill og merknader 17.10.2013.pdf
Vedlegg B - Utredning akvakultur2.pdf
Vedlegg C. Konsekvensutredning 24.06.14.pdf