Utdrag fra ordførerens julebrev:

"Et oppdrettsselskap har til hensikt å prøve å etablere lakseslakteri i Skibotn.  

Norway Royal Salmon (NRS) er i en sondering og vurderingsfase slik at styret i NRS har best mulig grunnlag for sin beslutning på vårparten 2018.

Skibotn er et av flere alternativer for NRS. De kan fortsette som i dag og leieslakte hos andre, eller de kan etablere et eget slakteri på alternative lokaliteter eller i samarbeid med andre.

Norway Royal Salmon har 35 konsesjoner, hvorav 29 i Troms og Finnmark. 10 konsesjoner er sør for Lyngen, ned til og med Senja, mens 19 konsesjoner er nord for Lyngen i Vest-Finnmark. Man ønsker å transportere fisken i brønnbåt til Skibotn for å slakte der. Da slipper man unna usikker trailertransport på vanskelige fylkesveier, og laksen går rett på E8 opp Skibotndalen. For å få dette til trenger man mulighet til få hånd om industriområdet nord for kaia. Selskapet har nå opsjon på å kjøpe disse eiendommene fram til 15. april. I tillegg må en ny reguleringsplan for området få alle nødvendige godkjenninger, inkludert etablering av en ventemerde for fisken. Fisken oppholder seg i ventemerden fram til slakting. Når fisken kommer til ventemerden skal den være kontrollert, slik at den er frisk. Dessuten fores ikke fisken mens den venter i merden. Alt slakteavfall skal på tank for å bli henta av f. eks. Aqua Ren og bli dyrefor.

Nå starter arbeidet med planlegging og avklaring av alle forhold rundt en slik etablering. Her er flere forhold som trenger godkjenning av overordna myndigheter, og det gjenstår mye før etableringa kan bli en realitet. Selskapet har uttrykt tydelig at de ikke vil etablere seg et sted hvor de ikke er ønsket. Derfor er det viktig at vi klarer å informere godt om dette, og det vil bli avholdt folkemøte i Skibotn tidlig på nyåret. 50 – 70 arbeidsplasser er mye for Storfjord og vil gi store ringvirkninger. Dersom det seinere også blir foredling, så blir etableringa større."