Storfjord kommune nå skal sette opp prioriteringer innen områdene idrett, fysisk aktivitet og friskliv for de kommende fire år, og i et langtidsperspektiv på 12 år.

Vi inviterer til medvirkningsmøte tirsdag 29. september kl. 18.00, møterom Otertind (Storfjord rådhus)

For å sikre en best mulig plan er det viktig at lag og foreninger og andre deltar aktivt med innspill særlig i forhold til følgende områder:

Anleggsplaner / prioritering
Lag og foreninger og private utbyggere har meldt inn sine anleggs- og aktivitetsplaner, se liste. Det er disse innmeldte planene som danner grunnlaget for kommunenes prioritering det kommende år. Viktige spørsmål:

  • Er alle anleggsplaner meldt inn?

  • Hvilke idretter og aktiviteter har de mest prekære behovene – hva skal prioriteres først?

Virkemidler
Kommunen bidrar i dag med følgende virkemidler: sikring av arealer gjennom arealplanlegging, veiledning, driftstilskudd, tilskudd til anleggsutbygging, gratis treningstid, informasjonsarbeid. Viktige spørsmål:

  • Er virkemidlene gode nok?

  • Er det virkemidler som mangler?

  • Er det virkemidler som er utdaterte?

Aktivitetstiltak
Fysisk aktivitet henger ikke bare sammen med tilgang til anlegg. Viktige spørsmål:

  • Hvilke grupper faller utenfor dagens aktivitetstilbud?

  • Hva skal til for å legge til rette for aktivitetstiltak for grupper med spesielle behov?

Vel møtt!