Det er utrolig hvor fort ett år har gått, spesielt når man ser seg tilbake. 2017 er året da mange prosjekt starta opp, og det ser ut til at 2018 ikke vil bli særlig annerledes:

 I Åsen begynner den nye avdelinga for demente å ta form. Innflytting er beregna til sommeren. Etterpå skal gammelavdelinga renoveres. Vi fikk husbanktilskudd til å bygge nytt, og nå viser det seg at vi kan få tilskudd til renoveringa også.

Vi mangler et sted for det kommunale behandlingstilbudet for rus og psykiatri. Her sliter vi. Dette må vi prioritere nå, og vi håper å komme i gang med å bygge dette før sommeren.

Omsorgsboliger på Skibotn og på Hatteng har lenge vært et savn. Nå planlegger vi å starte bygginga med tilskudd fra Husbanken begge steder til høsten.

Valmuen stiger opp av asken etter brannen. Også her har vi fått tilskudd fra Husbanken, og også her blir det innflytting til sommeren. Vestersida ser nok fram til å kunne bruke Vestersidasenteret igjen.

Bassenget på Hatteng har nå alle bitene i puslespillet på plass for å sette bassenget i stand. Hvis alt går etter planen, så håper vi å ha vann i bassenget omkring påske. Vi krysser fingrene!

Det bygges boliger i kommunen, både i kommunal regi og privat. Nye boligfelt planlegges både i Skibotn og inne i fjorden. Vi fikk satt av noen kroner til grunnkjøp både på Oteren og på Elvevoll, og vi håper at tilgang på tomter og boliger vil føre til at vi ikke blir færre i Storfjord, heller flere.

Ellers kan nevnes at det er klart for utvidelse av Skibotn kirkegård. Dette er en gammel sak som endelig blir utført.

En annen gjenganger er kloakkrenseanlegget i Skibotn. Bitene begynner å falle på plass, men vi måtte stoppe opp for å få tilpasning til en annen stor sak som kan ha vidtrekkende betydning for kommunen vår:

Et oppdrettsselskap har til hensikt å prøve å etablere lakseslakteri i Skibotn.  

Norway Royal Salmon er i en sondering og vurderingsfase slik at styret i NRS har best mulig grunnlag for sin beslutning på vårparten 2018.

Skibotn er et av flere alternativer for NRS. De kan fortsette som i dag og leieslakte hos andre, eller de kan etablere et eget slakteri på alternative lokaliteter eller i samarbeid med andre.

Norway Royal Salmon (NRS) har 35 konsesjoner, hvorav 29 i Troms og Finnmark. 10 konsesjoner er sør for Lyngen, ned til og med Senja, mens 19 konsesjoner er nord for Lyngen i Vest-Finnmark. Man ønsker å transportere fisken i brønnbåt til Skibotn for å slakte der. Da slipper man unna usikker trailertransport på vanskelige fylkesveier, og laksen går rett på E8 opp Skibotndalen. For å få dette til trenger man mulighet til få hånd om industriområdet nord for kaia. Selskapet har nå opsjon på å kjøpe disse eiendommene fram til 15. april. I tillegg må en ny reguleringsplan for området få alle nødvendige godkjenninger, inkludert etablering av en ventemerde for fisken. Fisken oppholder seg i ventemerden fram til slakting. Når fisken kommer til ventemerden skal den være kontrollert, slik at den er frisk. Dessuten fores ikke fisken mens den venter i merden. Alt slakteavfall skal på tank for å bli henta av f. eks. Aqua Ren og bli dyrefor.

Nå starter arbeidet med planlegging og avklaring av alle forhold rundt en slik etablering. Her er flere forhold som trenger godkjenning av overordna myndigheter, og det gjenstår mye før etableringa kan bli en realitet. Selskapet har uttrykt tydelig at de ikke vil etablere seg et sted hvor de ikke er ønsket. Derfor er det viktig at vi klarer å informere godt om dette, og det vil bli avholdt folkemøte i Skibotn tidlig på nyåret. 50 – 70 arbeidsplasser er mye for Storfjord og vil gi store ringvirkninger. Dersom det seinere også blir foredling, så blir etableringa større.

Dette ble mye om jordnære saker, men julefeiringa er jo så mye mer: La oss ikke glemme den medmenneskelige dimensjonen. Se deg rundt. Ser du noen som trenger noe? Er du en hjelper? La oss alle være med på å opprettholde nærhet og omtanke for hverandre i dette lille lokalsamfunnet vårt. La oss stå sammen og løfte i flokk!

Budskapet fra stallen for 2000 år siden skal vi bære med oss, og med dette ønsker jeg dere alle en velsigna jule- og nyttårshøytid.

Hilsen

Knut Jentoft

 

Bildet: Etter jul kan du vie deg borgerlig i kommunen, og ordførerkontoret er gjort klar for slike seremonier.