Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene.

Klipp hekken

- Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe, sier Klemetsen.

     Foto: Elsa Klemetsen, Trygg Trafikk

Maks en halv meter høy hekk
- Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

Nå håper Trygg Trafikk at folk flest tar en titt på egen eiendom og bidrar til felleskapet gjennom en tryggere trafikkavvikling for alle.
Og vi i Trygg Trafikk er ikke minst opptatt av barn og ungdom, avslutter Klemetsen.

Vennlig hilsen
Elsa Klemetsen
Distriktsleder Troms

Trygg Trafikk | Vegkontoret | 9291 Tromsø
Telefon 77 61 74 06| Mobil 915 75 860 | Faks 77 61 76 66               

klemetsen@tryggtrafikk.no | www.tryggtrafikk.no

------------------------------------------------------------------------

Storfjord kommune gjennomførte i fjor krattrydding på omlag halvparten av det kommunale vegnettet. Resultatet ble en stor forbedring i forhold til sikkerhet for folk langs vegen, og ikke minst for viltpåkjørsler. Kommunen var nødt til å prioritere de mest igjenngrodde vegene på grunn av begrensede midler.

I år skal vi også gjennomføre tilsvarende krattrydding, og satser da på at de resterende vegene får et like bra resultat som i fjor. Dette arbeidet vil bli igangsatt iløpet av noen få uker.