Storfjord kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel i henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. Vedlagte Oppstartdokument skal ha dobbeltfunksjon som planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, i tillegg til å være kommunal planstrategi. Høringen dekker samtidig kunngjøring av planstrategien i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1. 

Storfjord kommune vil følge anbefalingene i KS-rapporten Ny agenda for kommuneplanens samfunnsdel, som sier at planstrategien og planprogrammet for samfunnsdelen må forenkles kraftig for å knytte samfunnsdelen til valgperiodene og det nye kommunestyrets politikk. Derfor anbefaler rapporten at kommunal planstrategi kun kort bør omhandle det lovpålagte kravet om hvorvidt kommuneplanen skal revideres eller ikke. Storfjord kommunestyre har derfor slått sammen planstrategien og planprogram for samfunnsdelen til et oppstartdokument.

Høringsfristen settes til 11.06.2024

Nedlasting: 

Oppstartdokument
Planoversikt
Kunnskapsgrunnlag - Fakta om Storfjord
 

Har dere innspill til oppstartdokumentet, eller hvilke fokusområder kommunen burde ha i planperioden, kan du sende innspill per post eller epost til:

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 Oteren

post@storfjord.kommune.no

Husk å merke forsendelsen med Innspill til kommunal Planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.