STATUS OG FRAMDRIFT I ARBEIDET

1. Storkommunealternativet. Det innebærer utredning av at flg. 5 kommuner slås sammen: Lyngen, Storfjord, Karlsøy, Balsfjord og Tromsø.

Det er antatt utreder for dette alternativet og arbeidet er igangsatt. Det er planlagt at arbeidet skal ferdigstilles innen september. Tromsø kommune har prosjektansvar.

2. Lyngenfjordalternativet. Det innebærer utredning av at Kåfjord, Lyngen og Storfjord slås sammen til en kommune.

Det er laget en prosjekt- og prosessplan som er vedtatt i styringsgruppa for kommunereformen i Storfjord. Styringsgruppa består av Formannskapet utvidet med en representant fra Fremskrittspartiet, en representant for ungdomsrådet, en representant fra Rådet for eldre og funksjonshemmede og Hovedtillitsvalgt. Prosjekt - og prosessplanen må opp til politisk behandling i Lyngen og Kåfjord før iverksetting av utredning. Lyngen kommune har prosjektansvar for dette alternativet. Inn i dette prosjektet inngår også utredning av Status quo for hver av kommunene.

3. I mai vil det bli invitert til informasjonsmøte for innbyggerne med tema kommunereformen.

Kommunereformens overordnede mål er:

Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Styrket lokaldemokrati