Kommunestyret vedtok i sak 03/24 den 07.03.24 reguleringsplanen med følgende ordlyd: 

  1. Detaljregulering for Skoleveien 54252022001 med tilhørende reguleringsbestemmelser og vedlegg vedtas i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12. 
  2. Deler av reguleringsplanene Boligfelt BI 1973001 vedtatt 26.04.1972, Skibotn sentrum 2012001 vedtatt 21.03.2012, og Regulering Strandbu Camping 2014006 som blir berørt av ny Detaljregulering for Skoleveien 54252022001, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Vedtaket er kunngjort i avisa Framtid i Nord, og det er sendt eget skriv til berørte grunneiere og naboer. 

Reguleringsplanen legger til rette for en utvidelse av dagens boligfelt Skoleveien, i tillegg til ytterligere 2 “boligklynger” som danner nye boligfelt mellom Skoleveien og Gammelveien i Skibotn. For områder langs Gammelveien tilrettelegger planen for fortetting og utnyttelse til boligformål. 

Planen kan sees i vår digitale kartløsning www.kommunekart.com, der også alle plan og saksdokumenter er tilgjengelig for nedlasting. De viktigste dokumentene er og lagt tilgjengelig i kommunens servicetorg.

Klagefrist på vedtaket er satt til 05.05.24.