Fom skoleåret 2006-2007 innføres ny reform, "Kunnskapsløftet", i 1.- 9. årstrinn grunnskolen og 1.trinn i vgo. Informasjonsfolder om hva reformen innebærer er sendt, eller vil bli sendt ut til foreldre/foresatte fra den enkelte skole.

Hva er nytt fra høsten av?

Grunnleggende ferdigheter skal styrkes (IKT, lesing mm)
Lese- og skriveopplæring vektlegges sterkere fra 1.årstrinn
Nye læreplaner i alle fag, med tydelige kompetansemål etter 4.,7. og 10. årstrinn
Læringsplakaten som omfatter prinsipper for læring
Ny fag- og timefordeling, med noen nye fag og nye fagbenevnelser.
Alle elever på 8.trinn skal ha enten nytt fremmedspråk eller språklig fordypning.
Større lokal valgfrihet mht organisering av opplæring
10.årstrinn 2006-2007 i grunnskolen omfattes ikke av reformen
Ny tilbudsstruktur i vgo