Flom i 2011 utløste behov for utbedring av flomskader som hadde oppstått langs Kitdalselva. Ved befaring november 2011 hvor flere grunneiere, Storfjord kommune og NVE deltok ble det utarbeidet et notat som ga oversikt over de aktuelle skadeområdene. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en tiltaksplan som ble sendt på høring 23. august 2013. under denne høringsrunden kom det inn en del merknader og innspill fra fylkesmannen og fra lokal høring via kommunen. Det ble etter dette gjennomført en ny befaring av NVE sammen med Kidtal Jeger og fiskeforening 15. november 2013 der hele tiltaksområdet ble gått over på nytt. Det ble blant annet avdekket nye forhold som tidligere ikke har vært vurdert, og grunneiere hadde foretatt betydelig gravearbeid langs deler av elvestrekningen. Ut fra dette er planen revidert, og vi mener å ha ivaretatt innspillene etter den første høringsrunden på best mulig måte innenfor våre rammer og retningslinjer. Tiltakene går i hovedsak ut på mindre justeringer av elveløpet, utbedring av flom- og erosjonssikringsanlegg og åpning av gammelt skadet flomsikringsanlegg.

Beskrivelse av tiltak              Planen kan også leses i kommunehusets resepsjon i høringsperioden

Send dine merknader til post@storfjord.kommune.no innen 27.10.14 kl.1200 eventuellt via post til Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren.
Trenger du lengre svarfrist bes du kontakte driftsetaten ved Joakim Stensrud Nilsen på e-post
joakim.nilsen@storfjord.kommune.no eller telefon 77 21 28 29