MØTEPROTOKOLL

MØTEprotokoll

 

Driftstyret

 

Møtested:

Kommunehuset

 

 

Møtedato:

13.06.2006

Møtestart: 0900

Møteslutt: 14.00

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Odd Geir Fagerli, Per Aronsen, Torill Heggeblom, Anne Wiik Hansen, Jan Ole Berntsen

 

Forfall:

Gunhild Johansen fra Eldrerådet

Varamedlemmer:

Ingen varamedlemmer

Fra adm. (evt. andre):

Aud Nystad og Steinar Engstad. Maar Stangeland møtte under behandling av sak 86, 87 og 91/06

 

Innkalling:

Ingen merknader

Merknader:

 

Behandlede saker:

0085-0092/06

 

Underskrifter:  Per Aronsen og Anne Wiik Hansen

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

Etter Driftstyremøtet la Birger Storås og Steinar Engstad fram kommunens innspill i revisjon av kommuneplanens arealdel for biologisk mangfold og jord/skogbruks formål.

 

Oteren, 13.06.06

 

 

Per Aronsen

 

Anne Wiik Hansen

 

 

 

 


SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0085/06       00/00788                                                                                                         

BOLIG 51 - OTERBAKKEN- MIDLERTIDIG NEDSETTELSE AV FASTSATT HUSLEIE   

 

0086/06       06/00239                                                                                                         

FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING SKIBOTN KAI                  

 

0087/06       06/00656                                                                                                         

GANG-/SYKKELVEG PÅ OTEREN - MINIMUMSLØSNING               

 

0088/06       06/00657                                                                                                         

PRIORITERING AV VEGPROSJEKTER I STORFJORD KOMMUNE.           

 

0089/06       06/00659                                                                                                         

ASFALTERING BRENNAVEIEN - ANTAKELSE AV ANBUD.             

 

0090/06       06/00667                                                                                                         

HORSNES VANNVERK TEKNISK GODKJENNING AV UTBYGGINGSPLAN.       

 

0091/06       05/00467                                                                                                         

REGULERINGSPLAN VEGKRYSS BALLONES                                     

 

0092/06       06/00556                                                                                                         

JORDLOVSBEHANDLING AV SØKNAD DELING HYTTETOMT PÅ 45/17   


 

0085/06

BOLIG 51 - OTERBAKKEN- MIDLERTIDIG NEDSETTELSE

AV FASTSATT HUSLEIE

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Husleien for bolig 51-Oterbakken settes midlertidig ned til kr. 3000,- pr. måned eks. strøm.

I leieprisen inngår kommunale avgifter. Husleien økes etter det som kommunestyret vedtar i generell årlig husleieøkning.

Depositumet settes til 1. g husleien, da en turnusperioden er 6 måneder.

Husleiekontrakt skal skrives med hver turnuslege, og prosedyrer ved inn og flytting er beskrevet i husleiekontrakten.

Denne nedsettelsen trer i kraft når nåværende leietaker flytter ut, og turnuslegen flytter inn.

Nedsettelsen gjelder kun så lenge bolig 51 benyttes av turnusleger, dog ikke lengre enn til 15.02.07

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Husleien for bolig 51-Oterbakken settes midlertidig ned til kr. 3000,- pr. måned eks. strøm.

I leieprisen inngår kommunale avgifter. Husleien økes etter det som kommunestyret vedtar i generell årlig husleieøkning.

Depositumet settes til 1. g husleien, da en turnusperioden er 6 måneder.

Husleiekontrakt skal skrives med hver turnuslege, og prosedyrer ved inn og flytting er beskrevet i husleiekontrakten.

Denne nedsettelsen trer i kraft når nåværende leietaker flytter ut, og turnuslegen flytter inn.

Nedsettelsen gjelder kun så lenge bolig 51 benyttes av turnusleger, dog ikke lengre enn til 15.02.07

 

 

 

0086/06

FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING SKIBOTN KAI

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Driftstyret, som planutvalg, godkjenner søknad om mindre vesentlig reguleringsendring fra Statskog Troms datert 24.05.2006.

Reguleringsbestemmelsenes § 2. Byggeområder (PBL § 25, 1.ledd, nr 1) endres til:

Fritidsbolig.

Gesimshøyden skal ikke være over 340 cm for hytte og 300 cm for uthus.

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Driftstyret, som planutvalg, godkjenner søknad om mindre vesentlig reguleringsendring fra Statskog Troms datert 24.05.2006.

Reguleringsbestemmelsenes § 2. Byggeområder (PBL § 25, 1.ledd, nr 1) endres til:

Fritidsbolig.

Gesimshøyden skal ikke være over 340 cm for hytte og 300 cm for uthus.

 

 

 

0087/06

GANG-/SYKKELVEG PÅ OTEREN - MINIMUMSLØSNING

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Storfjord kommunestyre vedtar følgende løsning for bygging av gang-/sykkelveger på Oteren:

  1. Hovedkrav: Gang-/sykkelveg på strekningen Skaidi bru – Otertun.
  2. Hovedalternativ minimumsløsning: Hansenskogen – boligfelt Engstadjordet boligfelt med arm til Pingvinvask.

Dersom Statens vegvesen bygger gang-/sykkelveg etter minimumsløsningen, krever kommunen at prosjektet skal videreføres innen rimelig tid etterpå.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Storfjord kommunestyre vedtar følgende løsning for bygging av gang-/sykkelveger på Oteren:

  1. Hovedkrav: Gang-/sykkelveg på strekningen Skaidi bru – Otertun.
  2. Hovedalternativ minimumsløsning: Hansenskogen – boligfelt Engstadjordet boligfelt med arm til Pingvinvask.

Dersom Statens vegvesen bygger gang-/sykkelveg etter minimumsløsningen, krever kommunen at prosjektet skal videreføres innen rimelig tid etterpå.

 

 

 

0088/06

PRIORITERING AV VEGPROSJEKTER I STORFJORD KOMMUNE.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Storfjord kommunestyre ønsker at Statens vegvesen utbedrer de trafikale forhold både på Oteren og i Skibotn. Dette gjelder særlig de trafikksikkerhetsmessige forhold for myke trafikanter.

 

Kommunestyret prioriterer utbedring av de trafikale forhold på Oteren framfor Skibotn. Dette gjelder særlig utbygging av gang-/sykkelveg på Oteren.

Prioriteringen begrunnes med at de trafikale forhold på Oteren er mer uoversiktlige en i Skibotn. Trafikkmengden langs E6/E8 på Oteren er større enn i Skibotn. Dette gjelder særlig andelen av trailertrafikk som er betydelig større på Oteren enn i Skibotn. Dessuten er det bygd gang-/sykkelveg langs deler av E6 i Skibotn mens det på Oteren kun er 30 m gangveg.

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Storfjord kommunestyre ønsker at Statens vegvesen utbedrer de trafikale forhold både på Oteren og i Skibotn. Dette gjelder særlig de trafikksikkerhetsmessige forhold for myke trafikanter.

 

Kommunestyret prioriterer utbedring av de trafikale forhold på Oteren framfor Skibotn. Dette gjelder særlig utbygging av gang-/sykkelveg på Oteren.

Prioriteringen begrunnes med at de trafikale forhold på Oteren er mer uoversiktlige en i Skibotn. Trafikkmengden langs E6/E8 på Oteren er større enn i Skibotn. Dette gjelder særlig andelen av trailertrafikk som er betydelig større på Oteren enn i Skibotn. Dessuten er det bygd gang-/sykkelveg langs deler av E6 i Skibotn mens det på Oteren kun er 30 m gangveg.

 

 

 

0089/06

ASFALTERING BRENNAVEIEN - ANTAKELSE AV ANBUD.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Anbud fra Sørreisa Asfalt as på asfaltering av Brennaveien antas med forbehold om tilfredsstillende kontrakt. Anbudssum kr 614.406. Merverdiavgift beregnes i samsvar med merverdiavgiftsforskriftene.

Det gis 1 uke klagefrist på anbudsbehandlingen.

 

 

BEHANDLING:

 

TILLEGGSFORSLAG FRA ODD GEIR FAGERLI:

I forbindelse med opprusting/asfaltering av Brennaveien vil det være behov for å omdirigere trafikken via Skytterhuset. Det vil da være behov for opprusting av denne delen før arbeidet kommer i gang.

Driftstyret ber kommunestyret om tilleggsfinansiering på kr. 50.000,-, slik at samlet sum for asfaltering i 2006 blir totalt kr. 700.000,-

 

Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget fra Odd Geir Fagerli ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Anbud fra Sørreisa Asfalt as på asfaltering av Brennaveien antas med forbehold om tilfredsstillende kontrakt. Anbudssum kr 614.406. Merverdiavgift beregnes i samsvar med merverdiavgiftsforskriftene.

Det gis 1 uke klagefrist på anbudsbehandlingen.

 

I forbindelse med opprusting/asfaltering av Brennaveien vil det være behov for å omdirigere trafikken via Skytterhuset. Det vil da være behov for opprusting av denne delen før arbeidet kommer i gang.

Driftstyret ber kommunestyret om tilleggsfinansiering på kr. 50.000,-, slik at samlet sum for asfaltering i 2006 blir totalt kr. 700.000,-

 

 

 

0090/06

HORSNES VANNVERK

TEKNISK GODKJENNING AV UTBYGGINGSPLAN.

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Storfjord kommune godkjenner plandokumenter og anbudsdokumenter vedr Horsnes vannverk utarbeidet av Sweco Grøner as. Driftstyret ber om at anbud kunngjøres før fellesferien med oppstart så snart som mulig.

Det må tas forbehold i anbudet om oppdeling av anbudet i to prosjekt:

  • Del 1. Trykkøkningsstasjon og overføringsledning til Horsnes.
  • Del 2. Høydebasseng med tilhørende ledninger.

 

Driftstyret ber om at planene forelegges berørte parter.

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Storfjord kommune godkjenner plandokumenter og anbudsdokumenter vedr Horsnes vannverk utarbeidet av Sweco Grøner as. Driftstyret ber om at anbud kunngjøres før fellesferien med oppstart så snart som mulig.

Det må tas forbehold i anbudet om oppdeling av anbudet i to prosjekt:

  • Del 1. Trykkøkningsstasjon og overføringsledning til Horsnes.
  • Del 2. Høydebasseng med tilhørende ledninger.

 

Driftstyret ber om at planene forelegges berørte parter.

 

 

 

0091/06

REGULERINGSPLAN VEGKRYSS BALLONES

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

BEHANDLING:

 

 

OPPLYSNINGER LAGT FRAM DIREKTE I MØTET:

Statens vegvesen, brev av 08.06.06. Reguleringsplanen ivaretar nå kravene, og Statens vegvesen har derfor ingen vesentlige merknader til det reviderte planforslaget.

Statens vegvesen vil på nåværende tidspunkt ikke overta gang- og sykkelvegen til drift og vedlikehold, da utbygger har opparbeidet denne uten tillatelse eller medvirkning fra Statens vegvesen.

 

FORSLAG FRA ODD GEIR FAGERLI:

Storfjord kommune egengodkjenner reguleringsplan for vegkryss Ballones og reguleringsplan for Ballones hyttefelt 46/32 under forutsetning av at innsigelse fra Fylkeslandbruksstyret frafalles i møtet 28. og 29. juni.

 

FORSLAG FRA ANNE WIIK HANSEN:

Helhetlig plan slik Fylkeslandbruksstyret ønsker, må forefinnes før egengodkjenning av begge reguleringsplanene for Ballones hyttefelt og evnt andre hyttefelt.

 

Forslag fra Odd Geir Fagerli ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for Anne Wiik Hansens forslag.

 

 

VEDTAK:

Storfjord kommune egengodkjenner reguleringsplan for vegkryss Ballones og reguleringsplan for Ballones hyttefelt 46/32 under forutsetning av at innsigelse fra Fylkeslandbruksstyret frafalles i møtet 28. og 29. juni.

 

 

 

0092/06

JORDLOVSBEHANDLING AV SØKNAD DELING HYTTETOMT PÅ 45/17

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknad om fradeling av fritidstomt på inntil 1000m2, herav 300m2 fulldyrka mark  godkjennes fradelt i medhold av jordlovens §§ 9 og 12, og i henhold til søknaden og under følgende forutsetninger:

-Ekisterende avkjørsel skal benyttes som omsøkt, og på de vilkår Statens vegvesen stiller.

-Tomten må gis vegrett over hovedeiendommen 45/17

-Krav om oppmålingsgebyr sendes tomtekjøper og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Planlagt nybygg må tilpasses eksisterende bebyggelse på stedet med hensyn til materialbruk, takvinkel, fargesetting og byggets plassering i terrenget.

-Skjøter mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

-Utslippstillatelse for kloakk må godkjennes før byggetillatelse gis.

Dette vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens pgf. 7 som en varig dispensasjon fra vedtatt kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Søknad om fradeling av fritidstomt på inntil 1000m2, herav 300m2 fulldyrka mark  godkjennes fradelt i medhold av jordlovens §§ 9 og 12, og i henhold til søknaden og under følgende forutsetninger:

-Ekisterende avkjørsel skal benyttes som omsøkt, og på de vilkår Statens vegvesen stiller.

-Tomten må gis vegrett over hovedeiendommen 45/17

-Krav om oppmålingsgebyr sendes tomtekjøper og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Planlagt nybygg må tilpasses eksisterende bebyggelse på stedet med hensyn til materialbruk, takvinkel, fargesetting og byggets plassering i terrenget.

-Skjøter mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

-Utslippstillatelse for kloakk må godkjennes før byggetillatelse gis.

Dette vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens pgf. 7 som en varig dispensasjon fra vedtatt kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.