MØTEPROTOKOLL

MØTEprotokoll

 

Driftstyret

 

Møtested:

Kommunehuset

 

 

Møtedato:

26.06.2006

Møtestart: 0900

Møteslutt: 14.00

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Odd Geir Fagerli, Anne Wiik Hansen og Gunhild Johansen fra Eldrerådet

Per Aronsen møtte etter behandling av sak 93, 94, 98/06

Forfall:

Torill Heggeblom og Jan Ole Berntsen

Varamedlemmer:

Jonn Arne Iversen og Beate Silli

Fra adm. (evt. andre):

Steinar Engstad og Viggo Johansen (sak 93, 94, 98 og 101/06)

 

Innkalling:

Ingen merknader

Merknader:

 

Behandlede saker:

0093-0112/06

 

Underskrifter: Beate Silli og Jonn Arne Iversen

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

 

Oteren, 03.07.06

 

 

Beate Silli

 

Jonn Arne Iversen

 

 

 

 


SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0093/06       06/00708                                                                                                         

REFERATSAKER DRIFTSTYRET 26.06.2006                                         

 

0094/06       05/00519                                                                                                         

FELLINGSTILLATELSE FOR ELG- VALD 1939V0006- OLSBORGVALDET-2006   

 

0095/06       06/00384                                                                                                         

ANKE PÅ AVSLAG. SAKSNR:  0008/06.  GNR 45/2.132.                        

 

0096/06       03/00085                                                                                                         

ERSTATNINGSKRAV                                                                                 

 

0097/06       06/00566                                                                                                         

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG.          

 

0098/06       06/00684                                                                                                         

TERRENGSKADER I TVERRDAL                                                           

 

0099/06       06/00710                                                                                                         

HØYDEBASSENG FOR VANN - HATTENG.                                           

 

0100/06       06/00715                                                                                                         

AKSJON SKOLEVEG - SØKNAD OM TILSKOTT                                 

 

0101/06       06/00724                                                                                                         

ENDRING AV REGULERINGSPLAN HATTENG NEDRE.                  

 

0102/06       06/00723                                                                                                         

EIENDOMMEN 45/2-123 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA  BYGGEGRENSE MOT KOMMUNAL VEG                                                                                      

 

0103/06       06/00713                                                                                                         

SØKNAD DELING TOMT TIL EKSISTERENDE BOLIG PÅ 66/7 JORDLOVSBEHANDLING      

 

0104/06       06/00714                                                                                                         

SØKNAD FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ 57/15 - JORDLOVSBEHANDLING   

 

0105/06       06/00718                                                                                                         

SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT PÅ EIENDOMMEN 56/13        

 

0106/06       06/00720                                                                                                         

KVALHAUGEN HYTTEFELT - VANN OG AVLØPSANLEGG              

 

0107/06       06/00299                                                                                                         

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 41/1 FESTENR. 1 SØKNAD OM OMGJØRING AV FESTETOMT TIL SELVEIERTOMT                        

 

0108/06       06/00596                                                                                                         

REGULERINGSENDRING BENSJORD HYTTEFELT 47/1 INNREGULERING AV 4 NYE HYTTETOMTER                                                                                          

 

0109/06       06/00472                                                                                                         

SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT FRA EIENDOMMEN 52/9      

 

0110/06       06/00518                                                                                                         

EIENDOMMEN 45/64 - SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT          

 

0111/06       06/00743                                                                                                         

KOMMUNALE BOLIGER                                                                          

 

0112/06       06/00760                                                                                                         

UTVIDELSE AV HATTENG BRANNSTASJON                                      


 

0093/06

REFERATSAKER DRIFTSTYRET 26.06.2006

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

BEHANDLING:

I tillegg ble følgende referert direkte i møtet:

 

-Brev fra Nord Troms Jordskifterett av 21.06.06, forkynning av rettsbok vedr. Skibotnutløpet naturreservat.

 

Sakene ble referert uten merknader.

Vedtaket er enstemmig.

 

 

VEDTAK:

Sakene ble referert uten merknader.

 

 

 

0094/06

FELLINGSTILLATELSE FOR ELG- VALD 1939V0006- OLSBORGVALDET-2006

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Kommunen opprettholder sitt tidligere vedtak og anken sendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Kommunen opprettholder sitt tidligere vedtak og anken sendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 

 

 

0095/06

ANKE PÅ AVSLAG. SAKSNR:  0008/06.  GNR 45/2.132.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Avslaget på søknaden fra Harald Paulsen med Saksnr: 0008/06  Pkt- 1. om bruksendring av resternde kontordel til bolig opprettholdes på gnr 45/2-132.

 

 

BEHANDLING:

FORSLAG FRA JONN ARNE IVERSEN:

Driftstyret gir tillatelse til bruksendring mot at han møter med kommunen og framlegger tegninger for godkjenning.

 

Forslaget fra Jonn Arne Iversen ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.

 

 

VEDTAK:

Driftstyret gir tillatelse til bruksendring mot at han møter med kommunen og framlegger tegninger for godkjenning.

 

 

 

0096/06

ERSTATNINGSKRAV

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Krav fra Aage Hamnvik om erstatning – kr 10.000 – for skader og ulemper på hans eiendom i forbindelse med vannlekkasje 1.juledag 2005 og ved tidligere anledninger avslås. Dette begrunnes med at kommunen er villig til å bote på faktiske skader, men kommunen er ikke villig til å gi erstatning for ulemper så som vannsøl på jordet, gravestøy, helligdagsuro osv. Dette er en tålt ulempe som grunneier må akseptere en kort stund.

 

Driftstyret gir drift og utvikling i oppdrag å skifte vannledning i Apaja på utsatte steder hvor det oppstår lekkasjer. Dette gjelder bl.a. over Aage Hamnviks eiendom.

Faktiske skader på Hamnviks eiendom ryddes det opp i ved skifting av vannledningen over hans eiendom.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Krav fra Aage Hamnvik om erstatning – kr 10.000 – for skader og ulemper på hans eiendom i forbindelse med vannlekkasje 1.juledag 2005 og ved tidligere anledninger avslås. Dette begrunnes med at kommunen er villig til å bote på faktiske skader, men kommunen er ikke villig til å gi erstatning for ulemper så som vannsøl på jordet, gravestøy, helligdagsuro osv. Dette er en tålt ulempe som grunneier må akseptere en kort stund.

 

Driftstyret gir drift og utvikling i oppdrag å skifte vannledning i Apaja på utsatte steder hvor det oppstår lekkasjer. Dette gjelder bl.a. over Aage Hamnviks eiendom.

Faktiske skader på Hamnviks eiendom ryddes det opp i ved skifting av vannledningen over hans eiendom.

 

 

 

0097/06

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Storfjord kommune igangsetter arbeidet med utarbeiding av ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Kommunen varsler igangsetting av arbeidet til kommunens befolkning og til nabokommunene i Nord Troms. Det søkes samarbeide med kommunene i Nord Troms for å samordne feierforskriften om mulig.

 

 

BEHANDLING:

FORSLAG FRA PER ARONSEN:

Endring av § 9.

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er tilgjengelig for feier og i umiddelbar nærhet ved huset.

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Per Aronsen ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Storfjord kommune igangsetter arbeidet med utarbeiding av ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Kommunen varsler igangsetting av arbeidet til kommunens befolkning og til nabokommunene i Nord Troms. Det søkes samarbeide med kommunene i Nord Troms for å samordne feierforskriften om mulig.

Endring av § 9.

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er tilgjengelig for feier og i umiddelbar nærhet ved huset.

 

 

 

0098/06

TERRENGSKADER I TVERRDAL

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Storfjord kommune viser til kjøreskader i Tverrdal ved Oteren. Kommunen inviterer følgende parter til å samarbeide om utbedring av kjøreskadene:

 • Grunneierne
 • Reindriftsnæringen
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling
 • Arbeidsgruppa for forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsverneområde
 • Storfjord kommune

 

Partene oppretter en felles arbeidsgruppe som skal ha følgende mandat:

  1. Dokumentere kjøreskadene gjennom rapport.
  2. Komme med forslag til tiltak for å utbedre skadene samt forebygge nye skader.
  3. Utrede finansieringsmuligheter

 

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

 

Pkt. 4. Fra Storfjord kommune deltar drift- og utviking med følgende representanter:

-         Drift- og utviklingssjef Steinar Engstad

-         Skogmester Viggo Johansen.

 

 

VEDTAK:

Storfjord kommune viser til kjøreskader i Tverrdal ved Oteren. Kommunen inviterer følgende parter til å samarbeide om utbedring av kjøreskadene:

 • Grunneierne
 • Reindriftsnæringen
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling
 • Arbeidsgruppa for forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsverneområde
 • Storfjord kommune

 

Partene oppretter en felles arbeidsgruppe som skal ha følgende mandat:

  1. Dokumentere kjøreskadene gjennom rapport.
  2. Komme med forslag til tiltak for å utbedre skadene samt forebygge nye skader.
  3. Utrede finansieringsmuligheter

4. Fra Storfjord kommune deltar drift- og utviking med følgende representanter:

o       Drift- og utviklingssjef Steinar Engstad

o       Skogmester Viggo Johansen.

 

 

 

0099/06

HØYDEBASSENG FOR VANN - HATTENG.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Driftstyret godkjenner i hovedsak plan for høydebasseng Hatteng med overføringsledninger.

Merknader:

 • Ledningstraseen må gjennomgås nøyere og justeres etter behov.
 • Plan for elvekryssingen må forelegges NVE til godkjenning.
 • Det tas med 3 stk brannhydranter i planen.

 

 

BEHANDLING:

TILLEGGSFORSLAG FRA PER ARONSEN:

Vannledningen videreføres til Brenna boligfelt.

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Per Aronsen ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Driftstyret godkjenner i hovedsak plan for høydebasseng Hatteng med overføringsledninger.

Merknader:

 • Ledningstraseen må gjennomgås nøyere og justeres etter behov.
 • Plan for elvekryssingen må forelegges NVE til godkjenning.
 • Det tas med 3 stk brannhydranter i planen.
 • Vannledningen videreføres til Brenna boligfelt.

 

 

 

0100/06

AKSJON SKOLEVEG - SØKNAD OM TILSKOTT

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Driftstyret søker om tilskott av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til gjennomføring av følgende trafikksikkerhetstiltak langs kommunal veg i 2007:

 1. Rekkverk langs kommunale veger – totalkostnad kr 300 000. Søknadssum kr. 240 000.
 2. Asfaltering gang/sykkelveger på Oteren og Elvevoll – totalkostnad ca kr 300 000. Søknadssum kr 240 000.
 3. Bygging av parkeringsplass ved Elvevoll skole – totalkostnad ca kr 70 000. Søknadssum kr 56 000.

 

Søknaden er i prioritert rekkefølge.

 

Dersom det er lite midler til fordeling av fylkeskommunale midler, kan Storfjord kommune tilby seg å øke den kommunale andelen noe for å få sikringstiltakene utført.

 

BEHANDLING:

TILLEGGSFORSLAG FRA GUNHILD JOHANSEN:

Pkt. 2: Veglys til gang/sykkelveg til boligen på Engstadjordet, settes opp på budsjettet 2007. Rekkverk settes opp samtidig.

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Gunhild Johansen ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Driftstyret søker om tilskott av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til gjennomføring av følgende trafikksikkerhetstiltak langs kommunal veg i 2007:

 1. Rekkverk langs kommunale veger – totalkostnad kr 300 000. Søknadssum kr. 240 000.
 2. Veglys til gang/sykkelveg til boligen på Engstadjordet, settes opp på budsjettet 2007. Rekkverk settes opp samtidig.
 3. Asfaltering gang/sykkelveger på Oteren og Elvevoll – totalkostnad ca kr 300 000. Søknadssum kr 240 000.
 4. Bygging av parkeringsplass ved Elvevoll skole – totalkostnad ca kr 70 000. Søknadssum kr 56 000.

 

Søknaden er i prioritert rekkefølge.

 

Dersom det er lite midler til fordeling av fylkeskommunale midler, kan Storfjord kommune tilby seg å øke den kommunale andelen noe for å få sikringstiltakene utført.

 

 

 

0101/06

ENDRING AV REGULERINGSPLAN HATTENG NEDRE.

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Forslag til endring av reguleringsplan Hatteng Nedre med tilhørende reguleringsbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser, § 27-1.

 

 

BEHANDLING:

TILLEGGSFORSLAG FRA PER ARONSEN:

Boligfelt flyttes til sørsiden av gammelvegen til kirka.

Skogsallèen ivaretas som i dag.

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Per Aronsen ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Forslag til endring av reguleringsplan Hatteng Nedre med tilhørende reguleringsbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser, § 27-1.

Boligfelt flyttes til sørsiden av gammelvegen til kirka.

Skogsallèen ivaretas som i dag.

 

 

 

0102/06

EIENDOMMEN 45/2-123 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA

BYGGEGRENSE MOT KOMMUNAL VEG

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknaden om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal veg innvilges som omsøkt under forutsetning av at Statens vegvesen ikke har merknader til søknaden.

 

Tiltakshaver gis tillatelse til å flytte den kommunale vegen slik at avstanden fra tilbygget til vegkanten blir minimum 7,00  meter.

 

Vedtaket er gjort i medhold av PBL §7.

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Søknaden om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal veg innvilges som omsøkt under forutsetning av at Statens vegvesen ikke har merknader til søknaden.

 

Tiltakshaver gis tillatelse til å flytte den kommunale vegen slik at avstanden fra tilbygget til vegkanten blir minimum 7,00  meter.

 

Vedtaket er gjort i medhold av PBL §7.

 

 

 

0103/06

SØKNAD DELING TOMT TIL EKSISTERENDE BOLIG PÅ 66/7

JORDLOVSBEHANDLING

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

I medhold av jordlovens § 12 godkjennes fradeling av inntil 1,8 dekar med påstående bolig.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

I medhold av jordlovens § 12 godkjennes fradeling av inntil 1,8 dekar med påstående bolig.

 

 

 

0104/06

SØKNAD FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ 57/15 - JORDLOVSBEHANDLING

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

I medhold av jordlovens §§ 9 og 12 godkjennes fradeling av inntil 1,2 dekar dyrka mark til boligformål.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

I medhold av jordlovens §§ 9 og 12 godkjennes fradeling av inntil 1,2 dekar dyrka mark til boligformål.

 

 

 

0105/06

SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT PÅ EIENDOMMEN 56/13

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

I medhold av odelslovens § 27 avslås søknaden om fritak fra bo- og driveplikten.

 

I vedtaket er det lagt vekt på at kommunen anser det som uheldig at eiendommen vil bli brukt som fritidseiendom. Kommunen anser at eiendommen bør eies av noen som har til hensikt å bosette seg på den.

 

 

BEHANDLING:

FORSLAG FRA JONN ARNE IVERSEN:

Det gis fritak fra bo- og driveplikten.

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.

 

 

VEDTAK:

I medhold av odelslovens § 27 avslås søknaden om fritak fra bo- og driveplikten.

 

I vedtaket er det lagt vekt på at kommunen anser det som uheldig at eiendommen vil bli brukt som fritidseiendom. Kommunen anser at eiendommen bør eies av noen som har til hensikt å bosette seg på den.

 

 

 

0106/06

KVALHAUGEN HYTTEFELT - VANN OG AVLØPSANLEGG

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Storfjord kommune opprettholder kravet om tilknytningsavgift for vann og avløp for hytter som oppføres i hyttefeltet  Kvalhaugen.

Hyttene skal også betales årlige vann og avløpsgebyr etter gjeldende satser.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Storfjord kommune opprettholder kravet om tilknytningsavgift for vann og avløp for hytter som oppføres i hyttefeltet  Kvalhaugen.

Hyttene skal også betales årlige vann og avløpsgebyr etter gjeldende satser.

 

 

 

0107/06

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 41/1 FESTENR. 1

SØKNAD OM OMGJØRING AV FESTETOMT TIL SELVEIERTOMT

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknad om omgjøring av eksisterende festetomt 41/1-1 til selveiertomt på inntil 1000m2 godkjennes i henhold til søknaden og under følgende forutsetninger:

-Arealet på 1000m2 skal fordeles på 2 parseller, 1 hyttetomtparsell og 1 nausttomtparsell.

-Eksisterende avkjørsel skal benyttes.

-Eiendommen må gis tinglyst vegrett over hovedeiendommen.

-Krav om oppmålingsgebyr sendes hjemmelshaver, og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Skjøter mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst. Hjemmelshaver må selv sørge for sletting av gammel festekontrakt i grunnboka.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Dette vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens pgf. 7 som en varig dispensasjon fra vedtatt kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Søknad om omgjøring av eksisterende festetomt 41/1-1 til selveiertomt på inntil 1000m2 godkjennes i henhold til søknaden og under følgende forutsetninger:

-Arealet på 1000m2 skal fordeles på 2 parseller, 1 hyttetomtparsell og 1 nausttomtparsell.

-Eksisterende avkjørsel skal benyttes.

-Eiendommen må gis tinglyst vegrett over hovedeiendommen.

-Krav om oppmålingsgebyr sendes hjemmelshaver, og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Skjøter mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst. Hjemmelshaver må selv sørge for sletting av gammel festekontrakt i grunnboka.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Dette vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens pgf. 7 som en varig dispensasjon fra vedtatt kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.

 

 

 

0108/06

REGULERINGSENDRING BENSJORD HYTTEFELT 47/1

INNREGULERING AV 4 NYE HYTTETOMTER

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Driftstyret krever framlagt forslag til reguleringsendring for det antallet hytter som planlegges oppført.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Driftstyret krever framlagt forslag til reguleringsendring for det antallet hytter som planlegges oppført.

 

 

 

0109/06

SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT FRA EIENDOMMEN 52/9

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

Søknad om fradeling av boligtomt på inntil 2500m2 godkjennes i medhold av jordlovens §§ 1,9 og 12.

 

Søknaden godkjennes i medhold av plan og bygningsloven under følgende forutsetninger:

 

-Det gis tillatelse til opparbeidelse av ny avkjørsel fra eiendommen 52/23 som inntegnet på tilsendte kart. Avkjørselen skal opparbeides etter gjeldende forskrift. Det skal benyttes stikkrennerør med diameter 30 cm, og lengde 4 meter.

Avkjørselen må bygges slik at det er god oversikt i vegkrysset, og slik at den fører til minst mulig ulempe for trafikken på den offentlige veg. Så vidt mulig skal avkjørselen legges vinkelrett på den offfentlige veg. Sikthindrende skog/kratt skal til enhver tid holdes bortryddet.

- Tomten skal trekkes helt inntil tomtegrensen til 52/23, slik vist på vedlagte kart.

-Tomten må gis tinglyst vegrett over hovedeiendommen 52/23.

-Krav om oppmålingsgebyr sendes tomtekjøper, og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Planlagt nybygg må tilpasses eksisterende bebyggelse på stedet med hensyn til materialbruk, takvinkel, fargesetting og byggets plassering i terrenget

-Skjøtet mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Dette vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens pgf. 7 som en varig dispensasjon fra vedtatt kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Søknad om fradeling av boligtomt på inntil 2500m2 godkjennes i medhold av jordlovens §§ 1,9 og 12.

 

Søknaden godkjennes i medhold av plan og bygningsloven under følgende forutsetninger:

 

-Det gis tillatelse til opparbeidelse av ny avkjørsel fra eiendommen 52/23 som inntegnet på tilsendte kart. Avkjørselen skal opparbeides etter gjeldende forskrift. Det skal benyttes stikkrennerør med diameter 30 cm, og lengde 4 meter.

Avkjørselen må bygges slik at det er god oversikt i vegkrysset, og slik at den fører til minst mulig ulempe for trafikken på den offentlige veg. Så vidt mulig skal avkjørselen legges vinkelrett på den offfentlige veg. Sikthindrende skog/kratt skal til enhver tid holdes bortryddet.

- Tomten skal trekkes helt inntil tomtegrensen til 52/23, slik vist på vedlagte kart.

-Tomten må gis tinglyst vegrett over hovedeiendommen 52/23.

-Krav om oppmålingsgebyr sendes tomtekjøper, og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Planlagt nybygg må tilpasses eksisterende bebyggelse på stedet med hensyn til materialbruk, takvinkel, fargesetting og byggets plassering i terrenget

-Skjøtet mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Dette vedtaket er fattet i medhold av plan og bygningslovens pgf. 7 som en varig dispensasjon fra vedtatt kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.

 

 

 

0110/06

EIENDOMMEN 45/64 - SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknad om fradeling av boligtomt på inntil 1500m2 godkjennes i henhold til søknaden og under følgende forutsetninger:

-Det gis tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel felles med 45/64 fra kommunal veg/Gammelvegen. Sikthindrende skog/kratt skal til enhver tid holdes bortryddet.

-Tomtekjøper må sørge for at vegretten blir tinglyst.

-Krav om oppmålingsgebyr sendes tomtekjøper, og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Planlagt nybygg må tilpasses eksisterende bebyggelse på stedet med hensyn til materialbruk, takvinkel, fargesetting og byggets plassering i terrenget.

-Skjøter mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Søknad om fradeling av boligtomt på inntil 1500m2 godkjennes i henhold til søknaden og under følgende forutsetninger:

-Det gis tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel felles med 45/64 fra kommunal veg/Gammelvegen. Sikthindrende skog/kratt skal til enhver tid holdes bortryddet.

-Tomtekjøper må sørge for at vegretten blir tinglyst.

-Krav om oppmålingsgebyr sendes tomtekjøper, og må være innbetalt før kartforretningen og oppmålingen finner sted.

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren eller Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov om kulturminner §8.2.

-Planlagt nybygg må tilpasses eksisterende bebyggelse på stedet med hensyn til materialbruk, takvinkel, fargesetting og byggets plassering i terrenget.

-Skjøter mellom kjøper og selger skal tinglyses straks målebrevet er tinglyst.

-Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker etter mottak av dette brev. Eventuelle klager sendes Driftsstyret.

 

 

 

0111/06

KOMMUNALE BOLIGER

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Storfjord kommunestyre vil på bakgrunn av kostnadsoverslag vedr rehabilitering av kommunale boliger vedta  følgende prioritering av rehabilitering av kommunale boliger:

13, 18, 7 og 8 som slås sammen til en leilighet, 20, 21, 22, 24, 26, 30 a, 51 og 46.

Drift og utvikling gis fullmakt til å fravike prioriteringslista når det er særlige grunner for det.

 

Kommunestyret avsetter minimum kr 500 000 årlig til rehabilitering av kommunale utleieboliger.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling med følgende endring ble enstemmig vedtatt.

Bolig nr. 51 flyttes på første plass pga taklekkasjen.

 

 

VEDTAK:

Storfjord kommunestyre vil på bakgrunn av kostnadsoverslag vedr rehabilitering av kommunale boliger vedta  følgende prioritering av rehabilitering av kommunale boliger:

13, 18, 7 og 8 som slås sammen til en leilighet, 20, 21, 22, 24, 26, 30 a, 51 og 46.

Drift og utvikling gis fullmakt til å fravike prioriteringslista når det er særlige grunner for det.

Bolig nr. 51 flyttes på første plass pga taklekkasjen.

 

Kommunestyret avsetter minimum kr 500 000 årlig til rehabilitering av kommunale utleieboliger.

 

 

 

0112/06

UTVIDELSE AV HATTENG BRANNSTASJON

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

BEHANDLING:

Driftstyret godkjenner tegningen med følgende merknad:

 

Det innredes et skikkelig vaskerom der feier og brannpersonell kan vaske klær.

 

Inngangspartiet tegnes om slik at man får bedre mottak for skittent personell, med skille mellom skitten og ren sone.

 

Bøttekott for renholder.

 

Vedtaket er enstemmig.

 

 

VEDTAK:

Driftstyret godkjenner tegningen med følgende merknad:

 

Det innredes et skikkelig vaskerom der feier og brannpersonell kan vaske klær.

 

Inngangspartiet tegnes om slik at man får bedre mottak for skittent personell, med skille mellom skitten og ren sone.

 

Bøttekott for renholder.