MØTEPROTOKOLL

MØTEprotokoll

 

Eldrerådet

 

Møtested:

Kommunehuset

 

 

Møtedato:

17.04.2008

Møtestart: 11.30

Møteslutt: 13.50

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Hugo Westby, Oddvar Ørnebakk, Johnny Løkås, Liv Nevermo

 

Forfall:

Gunhild Johansen

Varamedlemmer:

Sigrun Andersen

Fra adm. (evt. andre):

sekretær Klara Steinnes

 

Innkalling:

Ok

Merknader:

Ingen

Behandlede saker:

08 – 09/08

 

Underskrifter:

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

Oteren, 17.04.2008

 

 

Liv Nevermo

 

Sigrun Andersen

 

 

 

 


SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0008/08       08/00410                                                                                                         

REFERATSAKER ELDRERÅDET 17.04.2008                                      

 

0009/08       08/00411                                                                                                         

FELLESMØTE FOR ELDRERÅDENE I NORD-TROMS                   

 


 

0008/08

REFERATSAKER ELDRERÅDET 17.04.2008

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Sakene ble referert.

 

BEHANDLING:

Sakene ble referert.

 

VEDTAK:

Sakene ble referert.

 

 

0009/08

FELLESMØTE FOR ELDRERÅDENE I NORD-TROMS

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Saken legges fram uten innstilling.

 

BEHANDLING:

Forslag fra Oddvar Ørnebakk:

Tannlegesituasjonen:

Det er stor mangel på tannleger i utkantkommunene i Nord-Troms.

Dette må fylkeskommunen og Staten gjøre noe med.

 

Rovdyrplagen:

Den store tilveksten av all slags rovdyr gjør at det nå er svært vanskelig å drive med sauer i Nord-Troms. Dette går ut over arbeidsplasser, bosetting og trivsel i bygdene. Når sauebrukene legges ned forsvinner og en god matreserve for folket.

 

Fisketomme fjorder:

Det er svart hav i indre Lyngen og Storfjord. Dette er en utrivelig situasjon. Det går ut over inntektsmulighetene, fritidsopplevelse, svekker sterk reiselivsnæring, en veldig stor matreserve er borte og det er ikke det minste trivelig med slik ”svart hav”.

Staten må snarest legge forholdene slik at de lokale fiskestammer igjen kan blomstre opp og svømme rundt nessene og i dypet.

 

Snøscooterkjøring i utmark:

Denne fritidsbruken må ikke hindres og reduseres. Dette er et godt tilbud til folket her nord, som ikke har stort annet å holde på med om vinteren.

Snøscooteren skader ikke naturen i motsetning til 4-hjulingers kjøretøy, som kjører rundt om sommeren og lager stygge spor i jorda, merker som det kan ta naturen mange hundre år å reparere.

 

Den gamle kulturen i Nord-Troms.

Den gamle kulturen, med fiske og jordbruk, læstadianismen, sjøsamisk og kvensk bakgrunn, dølakulturen, med vår egenart må støttes og forsøkes holdt framme, som er et meget godt forbilde for et harmonisk og godt levesett for folket her.

Det burde lages et informasjonshefte om dette og som kan deles ut til alle innflyttere, slik at de blir kjent med forholdene slik de har vært.

 

Eldrerådet i Storfjord ønsker informasjon fra Nord-Troms Regionsråd v/styreleder og sekretær.

 

Forslag fra Hugo Westby:

Aktivitørstillinger på omsorgssentrene. En ønsker at det blir opprettet aktivitørstilling på omsorgssentrene for å aktivisere de eldre slik at de eldre ikke bare blir sittende.

 

Opprettelse av frivillighetssentral.

 

Forslag om justering av Plan- og bygningsloven slik at eldrerådet skal uttale seg i saker.

 

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saker som ønskes tatt opp på fellesmøtet:

 

Tannlegesituasjonen:

Det er stor mangel på tannleger i utkantkommunene i Nord-Troms.

Dette må fylkeskommunen og Staten gjøre noe med.

 

Rovdyrplagen:

Den store tilveksten av all slags rovdyr gjør at det nå er svært vanskelig å drive med sauer i Nord-Troms. Dette går ut over arbeidsplasser, bosetting og trivsel i bygdene. Når sauebrukene legges ned forsvinner og en god matreserve for folket.

 

Fisketomme fjorder:

Det er svart hav i indre Lyngen og Storfjord. Dette er en utrivelig situasjon. Det går ut over inntektsmulighetene, fritidsopplevelse, svekker sterk reiselivsnæring, en veldig stor matreserve er borte og det er ikke det minste trivelig med slik ”svart hav”.

Staten må snarest legge forholdene slik at de lokale fiskestammer igjen kan blomstre opp og svømme rundt nessene og i dypet.

 

Snøscooterkjøring i utmark:

Denne fritidsbruken må ikke hindres og reduseres. Dette er et godt tilbud til folket her nord, som ikke har stort annet å holde på med om vinteren.

Snøscooteren skader ikke naturen i motsetning til 4-hjulingers kjøretøy, som kjører rundt om sommeren og lager stygge spor i jorda, merker som det kan ta naturen mange hundre år å reparere.

 

Den gamle kulturen i Nord-Troms.

Den gamle kulturen, med fiske og jordbruk, læstadianismen, sjøsamisk og kvensk bakgrunn, dølakulturen, med vår egenart må støttes og forsøkes holdt framme, som er et meget godt forbilde for et harmonisk og godt levesett for folket her.

Det burde lages et informasjonshefte om dette og som kan deles ut til alle innflyttere, slik at de blir kjent med forholdene slik de har vært.

 

Eldrerådet i Storfjord ønsker informasjon fra Nord-Troms Regionsråd v/styreleder og sekretær.

 

Aktivitørstillinger på omsorgssentrene. En ønsker at det blir opprettet aktivitørstilling på omsorgssentrene for å aktivisere de eldre slik at de eldre ikke bare blir sittende.

 

Opprettelse av frivillighetssentral.

 

Forslag om justering av Plan- og bygningsloven slik at eldrerådet skal uttale seg i saker