MØTEPROTOKOLL

MØTEprotokoll

 

Formannskapet

 

Møtested:

Kommunehuset

 

 

Møtedato:

04.10.2006

Møtestart: 09.00

Møteslutt: 11.30

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Hanne Braathen, Jan Kåre Pedersen, Øistein Nilsen,

 

Forfall:

Tove E Dreyer, Willy Ørnebakk

Varamedlemmer:

Kjell Molberg, Henry Larsen

Fra adm. (evt. andre):

Rådmann Maar Stangeland, sekretær Anne-Mette Lind

 

Innkalling:

OK

Merknader:

Ingen

Behandlede saker:

52 – 56/06

 

Distriktssjef Kurt Myrland fra Troms sivilforsvarsdistrikt ga en informasjon til formannskapet om sivilforsvarets oppgaver og dets arbeid generelt. Det var anledning til spørsmål og diskusjon. Praktisk fremvisning ca kl 1200.

 

Underskrifter:

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

 

Oteren, 4. oktober 2006

 

 

Kjell Molberg

 

Henry Larsen

 

 

 

 


SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0052/06       06/01098                                                                                                         

REFERATSAKER FORMANNSKAPET 04.10.2006                                

 

0053/06       06/00949                                                                                                         

OPPRETTING AV NY STILLING VED DRIFT OG UTVIKLING INGENIØR MED OPPMÅLINGSKOMPETANSE                                                                  

 

0054/06       06/01030                                                                                                         

TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDEUTVALG                                          

 

0055/06       06/00938                                                                                                         

DIVERSE SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE                             

 

0056/06       06/01120                                                                                                         

BRENNFJELL LEIR                                                                                    


 

0052/06

REFERATSAKER FORMANNSKAPET 04.10.2006

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Sakene ble referert.

 

BEHANDLING:

Sakene ble referert.

 

I tillegg ble følgende sak referert:

Brev av 02.10.06 fra Samferdselsdepartementet vedr. digital allemannsrett – midler til to bredbåndsprosjekt.

 

VEDTAK:

Sakene ble referert.

 

0053/06

OPPRETTING AV NY STILLING VED DRIFT OG UTVIKLING

INGENIØR MED OPPMÅLINGSKOMPETANSE

 

AMINISTRASJONSUTVALGETS INNSTILLING:

Rådmannen bes se på utnyttelser av eksisterende ressurser inkl utrede oppmålingsavtale med eksisterende firma.

Saken legges evt. frem til ny behandling i forbindelse med budsjett 2007.

Vedtaket ankes til formannskapet av ordføreren

 

BEHANDLING:

Forslag fra ordføreren:

Storfjord kommune oppretter en prosjektstilling på to år som ingeniør innen kommunalteknikk med oppmålingskompetanse med virkning fra 01.01.2007.

 

Ordførerens forlag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme som ble avgitt for administrasjonsutvalgets forslag.

 

VEDTAK:

Storfjord kommune oppretter en prosjektstilling på to år som ingeniør innen kommunalteknikk med oppmålingskompetanse med virkning fra 01.01.2007.

 

 

0054/06

 

TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDEUTVALG

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Følgende retningslinjer for tilskudd til bygdeutvalg innføres fra og med 2006:

 1. Utgifter til drift av lokale bygdeutvalg skal dekkes av Storfjord kommune.
 2. Tilskudd utbetales på bakgrunn av driftsutgifter forrige år.
 3. Bygdeutvalgets drift skal dokumenteres gjennom enkel årsmelding og revidert regnskap.
 4. Årlig tilskudd begrenses oppad til kr. 3.000,-.
 5. Tilskuddsbeløpets størrelse kan ikke overstige driftsutgiftene.
 6. Nyopprettede bygdeutvalg gis et oppstartstilskudd på kr. 3.000,-.
 7. Søknadfrist settes til 15. september.
 8. Bygdeutvalg som nedlegger sin virksomhet må tilbakeføre sin kontantbeholdning til Storfjord kommune.

 

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende endringsforslag:

Pkt. 1: Storfjord kommune yter støtte til drift av lokale bygdeutvalg.

Pkt. 7: Endres til 1.sept.

Pkt. 8: Dette punktet strykes.

Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknader for 2006.

 

Rådmannens innstilling med ordførerens endringsforslag enstemmig vedtatt

 

VEDTAK:

Følgende retningslinjer for tilskudd til bygdeutvalg innføres fra og med 2006:

 

 1. Storfjord kommune yter støtte til drift av lokale bygdeutvalg
 2. Tilskudd utbetales på bakgrunn av driftsutgifter forrige år.
 3. Bygdeutvalgets drift skal dokumenteres gjennom enkel årsmelding og revidert regnskap.
 4. Årlig tilskudd begrenses oppad til kr. 3.000,-.
 5. Tilskuddsbeløpets størrelse kan ikke overstige driftsutgiftene.
 6. Nyopprettede bygdeutvalg gis et oppstartstilskudd på kr. 3.000,-.
 7. Søknadsfrist settes til 1. september.

 

Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknader for 2006.

 

 

0055/06

DIVERSE SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Søknadene om økonomisk støtte avslås da det ikke finnes budsjetterte midler til denne type formål.

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Søknadene om økonomisk støtte avslås da det ikke finnes budsjetterte midler til denne type formål.

 

0056/06

BRENNFJELL LEIR

 

ORDFØRERENS INNSTILLING:

Storfjord kommune ønsker ikke å benytte forkjøpsretten på Brennfjell Leir.

 

BEHANDLING:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Storfjord kommune ønsker ikke å benytte forkjøpsretten på Brennfjell Leir.