MØTEPROTOKOLL

MØTEprotokoll

 

Formannskapet

 

Møtested:

Kommunehuset

 

 

Møtedato:

26.04.2006

Møtestart: 09.00

Møteslutt: 1445

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Hanne Braathen, Tove Einebakken Dreyer, Jan Kåre Pedersen,

Øistein Nilsen

Forfall:

Willy Ørnebakk

Varamedlemmer:

 

Fra adm. (evt. andre):

Rådmann Maar Stangeland, sekretær Wenche Haug Andersen

 

Innkalling:

OK

Merknader:

Ingen

Behandlede saker:

12 – 19/06

 

Underskrifter:

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng og Linda Rasmussen orienterte om status i arbeidet vedrørende delegasjonsreglementet.

 

Guttorm Lilleeng, Pingvinvask AS orienterte formannskapet.

 

Formannskapet gir fullmakt til rådmannen til å forhandle ekstra lønn til ansatte i PU-tjenesten, Engstadjordet i inntil 6 måneder.

 

Oteren, 26.04.2006

 

 

 

 

 

Jan Kåre Pedersen

 

Øistein Nilsen

 


SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0012/06       06/00456                                                                                                         

REFERATSAKER FORMANNSKAPET 26.04.2006                                

 

0013/06       06/00467                                                                                                         

BUDSJETT - REVISJON                                                                             

 

0014/06       06/00459                                                                                                         

INNFØRING AV MOBILSKATT - TILDELING AV KOMMUNAL MOBILTLF. PÅ KVELDS-, NATT- OG HELGETID                                                                                

 

0015/06       06/00464                                                                                                         

VIDERE BEHANDLING AV SØKNADER PÅ KOMMUNENS EIENDOM I NJALLAVUOPIO      

 

0016/06       06/00465                                                                                                         

JUSTERING AV ROMPROGRAM FOR UTVIDELSE AV KOMMUNEHUSET        

 

0017/06       06/00466                                                                                                         

FORPROSJEKT OM FELLES KYSTSONEPLAN FOR KOMMUNENE KÅFJORD, LYNGEN OG STORFJORD                                                                                          

 

0018/06       05/01043                                        Unntatt offentlighet                                     

SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV RESTSKATT

 

0019/06       05/01044                                        Unntatt offentlighet                                     

SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV RESTSKATT                                  


 

0012/06

REFERATSAKER FORMANNSKAPET 26.04.2006

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Sakene ble referert.

 

 

BEHANDLING:

I tillegg ble følgende sak referert:

Budsjett 2006. Økonomiplan for 2006 – 2009. Konsekvenser eldreomsorg

 

Sakene ble referert.

 

 

VEDTAK:

Sakene ble referert.

 

 

0013/06

BUDSJETT - REVISJON

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Forslaget til budsjettrevisjon vedtas i samsvar med vedlagte budsjettreguleringsskjema.

 

 

BEHANDLING:

Varaordfører Tove Einebakken Dreyer og rådmann Maar Stangeland prøver å få i stand et møte med befolkningavestersida angående bredbåndutbygging. Møtet må avholdes før kommunestyremøtet 10. mai 2006.

 

Forslag fra Skibotn Folkeliste v/Øistein Nilsen:

Pkt 4 utgår, og beløpet kr 400.000,- tilføres reserve.

Drifts- og utviklingssjef utarbeider oversikt over vedlikehold/oppgradering på kommunale bygg i prioritert rekkefølge og anslagsvis beløp pr bolig/leilighet. Saken vil deretter bli tatt opp på nytt som egen sak gjennom driftsstyret før den forelegges formannskapet.

 

Til pkt 5, siste avsnitt:

Det må sørges for at det etableres rutiner slik at slike feil ikke oppstår.

 

Forslag fra Skibotn Folkeliste v/Øistein Nilsen og rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

Varaordfører Tove Einebakken Dreyer og rådmann Maar Stangeland prøver å få i stand et møte med befolkningavestersida angående bredbåndutbygging. Møtet må avholdes før kommunestyremøtet 10. mai 2006.

 

Pkt 4 utgår, og beløpet kr 400.000,- tilføres reserve.

Drifts- og utviklingssjef utarbeider oversikt over vedlikehold/oppgradering på kommunale bygg i prioritert rekkefølge og anslagsvis beløp pr bolig/leilighet. Saken vil deretter bli tatt opp på nytt som egen sak gjennom driftsstyret før den forelegges formannskapet.

 

Til pkt 5, siste avsnitt:

Det må sørges for at det etableres rutiner slik at slike feil ikke oppstår.

 

Forslaget til budsjettrevisjon vedtas i samsvar med ovennevnte endringer.

 

 

 

0014/06

INNFØRING AV MOBILSKATT - TILDELING AV KOMMUNAL MOBILTLF.

PÅ KVELDS-, NATT- OG HELGETID

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Inntil det er kommet endelig klarhet i reglene for innføring av mobilskatt, vil Storfjord kommune dekke alle utgiftene som påføres skattemessig for besittelse av kommunal mobiltelefon for følgende politikere, arbeidstakere/funksjoner:

 

1.      Ordfører og varaordfører

2.      Rådmann, kontorsjef, drifts- og utviklingssjef, helse- og sosialsjef, oppvekst- og kultursjef, økonomisjef

3.      Næringsmedarbeider, musikkskolerektor, skogmester, it-konsulent

4.      Brannsjef og varabrannsjef

5.      Psykiatrisk sykepleier, barnevernsleder, kommunelegene, turnuslege, boleder og miljøterapeut I.

6.      Det etableres en ambulerende vakttelefon for vaktmesterteam/fagarbeiderteam i driftsetaten.

7.      Kommunal mobil til lederne av politiske styrer avvikles straks.  Samtlige ledere av de faste styrene gis i stedet kr. 100,- i refusjon for private samtaler med virkning fra 01.05.06.

Rådmannen gis fullmakt til å sørge for at kommunen gjør de disposisjoner som er nødvendige for at innføringen av mobilskatt ikke blir en økonomisk merbelastning den enkelte.

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

VEDTAK:

Inntil det er kommet endelig klarhet i reglene for innføring av mobilskatt, vil Storfjord kommune dekke alle utgiftene som påføres skattemessig for besittelse av kommunal mobiltelefon for følgende politikere, arbeidstakere/funksjoner:

 

1.      Ordfører og varaordfører

2.      Rådmann, kontorsjef, drifts- og utviklingssjef, helse- og sosialsjef, oppvekst- og kultursjef, økonomisjef

3.      Næringsmedarbeider, musikkskolerektor, skogmester, it-konsulent

4.      Brannsjef og varabrannsjef

5.      Psykiatrisk sykepleier, barnevernsleder, kommunelegene, turnuslege, boleder og miljøterapeut I.

6.      Det etableres en ambulerende vakttelefon for vaktmesterteam/fagarbeiderteam i driftsetaten.

7.      Kommunal mobil til lederne av politiske styrer avvikles straks.  Samtlige ledere av de faste styrene gis i stedet kr. 100,- i refusjon for private samtaler med virkning fra 01.05.06.

Rådmannen gis fullmakt til å sørge for at kommunen gjør de disposisjoner som er nødvendige for at innføringen av mobilskatt ikke blir en økonomisk merbelastning den enkelte.

 

 

 

0015/06

VIDERE BEHANDLING AV SØKNADER PÅ KOMMUNENS EIENDOM I

NJALLAVUOPIO

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

1: Formannskapet slutter seg til at det legges opp til videre avklaring av interessenter til

    området Njallavuopio, basert på at kommunens eiendom kan brukes til fritidsformål og

    fritidsaktiviteter i arealplansammenheng.

    Formannskapet legger følgende føringer til grunn:

2: Søkere tilskrives med frist til å fremlegge sine planer og dokumentere gjennomføringsevne

    og framdrift. Kommunen vil deretter ta stilling til hvilken søker som skal gis tilsagn om

    areal av kommunens eiendom.

 

 

 

BEHANDLING:

Med bakgrunn i nye opplysninger og drøfting med kommunens advokat om de nye opplysningene, endret rådmannen sin innstilling til:

Pkt 1 utgår.

Pkt 2. Juha Seppola tilskrives med frist til å fremlegge sine planer og dokumentere gjennomføringsevne og framdrift. Kommunen vil deretter ta saken opp til politisk behandling.

 

Forslag fra Skibotn Folkeliste v/Øistein Nilsen:

Formannskapet erkjenner at det opprinnelige vedtak i sak 189/89 i Storfjord formannskap medførte at Juhan Seppola fikk et krav mot Storfjord kommune om tildeling av omsøkte.

Juha Seppola kan ikke lastes for den lange saksbehandlingen – og har utvist aktivitet som helt klart bryter foreldelsen på forholdet. Det er dessuten Storfjord kommune som selv har stilt saken i bero jfr. brev av 13.07.1994 fra teknisk sjef.

Med bakgrunn i dette til dels Juha Seppola omsøkte område av kommunens eiendom.

Det fremlegges fra søker Juha Seppola planer for arrondering og bruk, fremdriftsplaner og gjennomføringsevne innen 6 måneder fra vedtakets dato.

Tilsagnet om erverv står ved lg i tre år fra dags dato under forutsetning av at de krav til planer som er stilt blir oppfylt.

Det opptas drøftinger om pris på tildelt område. Oppnås ikke enighet, avgjøres pris pr kvm av formannskap.

 

Forslag fra Skibotn Folkeliste v/Øistein Nilsen enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

Formannskapet erkjenner at det opprinnelige vedtak i sak 189/89 i Storfjord formannskap medførte at Juha Seppola fikk et krav mot Storfjord kommune om tildeling av omsøkte.

Juha Seppola kan ikke lastes for den lange saksbehandlingen – og har utvist aktivitet som helt klart bryter foreldelsen på forholdet. Det er dessuten Storfjord kommune som selv har stilt saken i bero jfr. brev av 13.07.1994 fra teknisk sjef.

Med bakgrunn i dette tildeles  Juha Seppola omsøkte område av kommunens eiendom.

Det fremlegges fra søker Juha Seppola planer for arrondering og bruk, fremdriftsplaner og gjennomføringsevne innen 6 måneder fra vedtakets dato.

Tilsagnet om erverv står ved lg i tre år fra dags dato under forutsetning av at de krav til planer som er stilt blir oppfylt.

Det opptas drøftinger om pris på tildelt område. Oppnås ikke enighet, avgjøres pris pr kvm av formannskap.

 

 

 

0016/06

JUSTERING AV ROMPROGRAM FOR UTVIDELSE AV KOMMUNEHUSET

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Romprogram for utvidelse av kommunehus godkjennes utvidet fra 230 til inntil 460 kvm. Det forutsettes at tilleggsfunksjoner omtalt i rådmannens innstilling legges inn.

Kostnadsrammen godkjennes utvidet fra 3.9 mill til 7.8 mill kr gjennom økt låneopptak tilsvarende.

 

BEHANDLING:

Forslag fra Skibotn Folkeliste v/Øistein Nilsen:

Romprogram for ytterligere utvidelse av kommunehuset og utvidelse av kostnadsramme godkjennes ikke.

Tidligere vedtak i forbindelse med budsjett om utvidelse av kommunehus revurderes ut ifra at kommunen nå har fått frigitt arealer som tidligere var disponert av ligningskontoret.

Nødvendig vedlikehold til ca 2 millioner jfr rådmannens notat av 24.11.2005 utføres.

Saken oversendes kommunestyret til endelig behandling.

 

Rådmannens innstilling vedtatt med 3 mot 1 stemme

 

VEDTAK:

Romprogram for utvidelse av kommunehus godkjennes utvidet fra 230 til inntil 460 kvm. Det forutsettes at tilleggsfunksjoner omtalt i rådmannens innstilling legges inn.

Kostnadsrammen godkjennes utvidet fra 3.9 mill til 7.8 mill kr gjennom økt låneopptak tilsvarende.

 

 

 

0017/06

FORPROSJEKT OM FELLES KYSTSONEPLAN FOR KOMMUNENE KÅFJORD,

LYNGEN OG STORFJORD

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

1: Storfjord kommune vedtar å delta i et forprosjekt om utvikling av en felles kystsoneplan for

    kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord slik det fremgår av forslaget til mandat i

    saksfremstillingen.

2: Storfjord  kommune bevilger kr 50 000 som sin andel til forprosjektet.

3: Storfjord kommune gir sin tilslutning til at det etableres en styringsgruppe på seks personer

   som gis ansvar for den videre oppfølging av forprosjektet.

4: Storfjord  kommune velger følgende to personer som representanter til styringsgruppa

    for forprosjektet:

5: Storfjord kommune vil ta stilling til hovedprosjekt på bakgrunn av fremlagt forprosjekt.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

VEDTAK:

1: Storfjord kommune vedtar å delta i et forprosjekt om utvikling av en felles kystsoneplan for

    kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord slik det fremgår av forslaget til mandat i

    saksfremstillingen.

2: Storfjord  kommune bevilger kr 50 000 som sin andel til forprosjektet.

3: Storfjord  kommune gir sin tilslutning til at det etableres en styringsgruppe på seks personer

   som gis ansvar for den videre oppfølging av forprosjektet.

4: Storfjord  kommune velger følgende to personer som representanter til styringsgruppa

    for forprosjektet:

5: Storfjord kommune vil ta stilling til hovedprosjekt på bakgrunn av fremlagt forprosjekt.

 

 

 

0018/06

SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV RESTSKATT –unntatt off.het

 

0019/06

SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV RESTSKATT – unntatt off.het