MØTEPROTOKOLL

MØTEprotokoll

 

Styret for oppvekst og kultur

 

Møtested:

Møterommet, Kommunehuset

 

 

Møtedato:

07.09.2006

Møtestart: 09.00

Møteslutt: 12.30

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Henry Larsen, Lill Kvalberg Berntsen, Karin Fosshaug, Bente Pedersen, Tor-Erik Skoglund

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Fra adm. (evt. andre):

Oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng, kulturkonsulent Maria Figenschau

 

Innkalling:

OK

Merknader:

Ingen

Behandlede saker:

0055 – 0063/06

 

Underskrifter:

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

 

Oteren, 7. september 2006

 

 

 

 

 

Lill Kvalberg Berntsen

 

Karin Fosshaug

 


SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0055/06                    06/00750            

REFERATSAKER STYRE FOR OPPVEKST OG KULTUR 07.09.06

 

0056/06                    06/00892            

OVERORDNA PLAN FOR OPPVEKST OG KULTURETATEN 

 

0057/06                    06/00500            

NAVNESAK 1/1997 FOR STORFJORD KOMMUNE 

 

0058/06                    06/00902            

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL NYTT VANNINGSANLEGG- STORFJORD IL

 

0059/06                    06/00916            

SØKNAD OM STØTTE TIL UTEDO 

 

0060/06                    06/00952            

NAVNEENDRING - STORFJORD MUSIKK- OG KULTURSKOLE    

 

0061/06                    06/00951            

ØKONOMIRAPPORT 

 

0063/06                    06/00971            

NYE RETNINGSLINJER FOR ELEVER I KULTURSKOLEN 


 

0055/06

REFERATSAKER STYRE FOR OPPVEKST OG KULTUR 07.09.06

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

 

BEHANDLING:

I tillegg blei følgende sak referert:

p)         Melding om vedtak i Klagenemnda sak 0005/06 og 0006/06 – Søknad om støtte til skolepenger/idrettsavgift

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

 

 

0056/06

OVERORDNA PLAN FOR OPPVEKST OG KULTURETATEN

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Saka legges fram uten innstilling

 

 

 

BEHANDLING:

Styre for oppvekst og kultur (SOK) har startet en debatt og kommet med innspill omkring de faglige utfordringene etaten står overfor. Administrasjonen tar disse innspillene med seg videre i prosessen., og kommer tilbake til SOK etter at ei grovskisse er klar.

 

 

VEDTAK:

Styre for oppvekst og kultur (SOK) har startet en debatt og kommet med innspill omkring de faglige utfordringene etaten står overfor. Administrasjonen tar disse innspillene med seg videre i prosessen., og kommer tilbake til SOK etter at ei grovskisse er klar.

 

 

 

 

0057/06

NAVNESAK 1/1997 FOR STORFJORD KOMMUNE

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Storfjord kommune vedtar navnene foreslått i skjema 01/1997 som sitt høringsinnspill før den endelige tilrådinga fra Navnekonsulenttjenesten.

 

 

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

Storfjord kommune vedtar navnene foreslått i skjema 01/1997 som sitt høringsinnspill før den endelige tilrådinga fra Navnekonsulenttjenesten.

 

 

 

 

0058/06

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL NYTT VANNINGSANLEGG- STORFJORD IL

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Saken legges fram uten innstilling.

 

 

 

BEHANDLING:

Forslag fra SV v/ Karin Fosshaug

Søknaden avslås.

Det bør opprettes en pott til bygging/rehabilitering av anlegg i forbindelse med behandling av budsjett for 2007.

 

Forslag fra Karin Fosshaug enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

Søknaden avslås.

Det bør opprettes en pott til bygging/rehabilitering av anlegg i forbindelse med behandling av budsjett for 2007.

 

 

 

0059/06

SØKNAD OM STØTTE TIL UTEDO

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Signaldalen Bygdelag innvilges et tilskudd på kr. 2 000 i støtte til bygging av utedo ved Brunes.

2. Beløpet belastes konto 1.250.385.4720
3. Tilskuddet utbetales Signaldalen Bygdelags konto på anmodning etter ferdigstillelse.

4. Bygginga må være igangsatt innen 10.desember 2006

 

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling vedtatt med 3 mot 2 stemmer

 

 

VEDTAK:

1. Signaldalen Bygdelag innvilges et tilskudd på kr. 2 000 i støtte til bygging av utedo ved Brunes.

2. Beløpet belastes konto 1.250.385.4720
3. Tilskuddet utbetales Signaldalen Bygdelags konto på anmodning etter ferdigstillelse.

4. Bygginga må være igangsatt innen 10.desember 2006

 

 

 

0060/06

NAVNEENDRING - STORFJORD MUSIKK- OG KULTURSKOLE

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.      Storfjord musikk- og kulturskole endrer navn til Storfjord kulturskole f.o.m. skoleåret 2006 – 2007.

  1. Endringen er kun en navneendring og har ikke innvirkning på det praktiske innholdet i skolen.

 

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

1.      Storfjord musikk- og kulturskole endrer navn til Storfjord kulturskole f.o.m. skoleåret 2006 – 2007.

  1. Endringen er kun en navneendring og har ikke innvirkning på det praktiske innholdet i skolen.

 

 

 

0061/06

ØKONOMIRAPPORT

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Økonomirapport og status pr. 31.august 2006 for Oppvekst og kulturetaten tas til orientering.

 

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

Økonomirapport og status pr. 31.august 2006 for Oppvekst og kulturetaten tas til orientering.

 

 

 

0063/06

NYE RETNINGSLINJER FOR ELEVER I KULTURSKOLEN

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Elevinstruksene endres til følgende:

 

 

RETNINGSLINJER FOR ELEVER I KULTURSKOLEN

 

1.      De som blir tatt opp som elever i kulturskolen binder seg økonomisk ut semesteret.

 

2.      Melding om eleven takker ja eller nei til skoleplass må skje skriftlig, og innen tre uker etter undervisningens oppstart for høstsemesteret og innen 01.01. for vårsemesteret.

 

3.      Elevavgiften og eventuell leie av instrument / utstyr betales for hvert semester på tilsendte faktura og innen betalingsfrist. Den refunderes ikke med mindre skoleslutt skyldes sykdom eller flytting fra kommunen.

 

4.      Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimene. Sykdom og annen tvingende grunn til fravær skal varsles til elevens lærer på forhånd. Elever kan ikke få forsømte timer tilbake.

 

5.      Dersom et av kulturskolens instrumenter/utstyr blir påført skade, rapporteres dette straks til skolens kontor. Dersom skaden skyldes skjødesløs behandling må eleven selv betale reparasjon.

 

6.      Ved gjentatte fravær uten melding, ved manglende interesse eller av disiplinære grunner, kan kulturskolen utelukke elever fra undervisningen.

 

 

 

 

 

BEHANDLING:

Rådmannen endrer sin innstilling i punkt 2 til:

2. Melding om eleven takker ja eller nei til skoleplass må skje skriftlig, og innen tre uker etter undervisningens oppstart før høstsemesteret. Oppsigelse av plass må skje skriftlig og innen 01.01. for vårsemesteret.

 

Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

Elevinstruksene endres til følgende:

 

 

RETNINGSLINJER FOR ELEVER I KULTURSKOLEN

 

1.      De som blir tatt opp som elever i kulturskolen binder seg økonomisk ut semesteret.

 

2.      Melding om eleven takker ja eller nei til skoleplass må skje skriftlig, og innen tre uker etter undervisningens oppstart for høstsemesteret. Oppsigelse av plass må skje skriftlig og innen 01.01. for vårsemesteret.

 

3.      Elevavgiften og eventuell leie av instrument / utstyr betales for hvert semester på tilsendte faktura og innen betalingsfrist. Den refunderes ikke med mindre skoleslutt skyldes sykdom eller flytting fra kommunen.

 

4.      Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimene. Sykdom og annen tvingende grunn til fravær skal varsles til elevens lærer på forhånd. Elever kan ikke få forsømte timer tilbake.

 

5.      Dersom et av kulturskolens instrumenter/utstyr blir påført skade, rapporteres dette straks til skolens kontor. Dersom skaden skyldes skjødesløs behandling må eleven selv betale reparasjon.

 

6.      Ved gjentatte fravær uten melding, ved manglende interesse eller av disiplinære grunner, kan kulturskolen utelukke elever fra undervisningen.