MØTEPROTOKOLL

MØTEprotokoll

 

Styret for oppvekst og kultur

 

Møtested:

Møterommet, Kommunehuset

 

 

Møtedato:

14.03.2006

Møtestart: 09.00

Møteslutt: 13.00

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Henry Larsen, Karin Fosshaug, Lill K Berntsen

Forfall:

Bente Pedersen, Tor-Erik Skoglund

Varamedlemmer:

Roar-André Nyheim

Fra adm. (evt. andre):

Oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng, kulturkonsulent Maria Figenschau, barnehagestyrer Marit R Lund (sak 0009/06), barnehagestyrer Vigdis Engstad (sak 0009/06), rektor Tove E Dreyer (sakene 0008/06 – 0012/06), Utdanningsforbundet v/ Birthe Hasle (sakene 0008/06 – 0012/06)

 

Innkalling:

OK

Merknader:

Ingen

Behandlede saker:

0008/06 – 0020/06

 

Underskrifter:

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

 

I leder og nestleders fravær, utpekte Styre for oppvekst og kultur enstemmig Karin Fosshaug som møteleder.

 

 

Oteren, 14. mars 2006

 

 

 

 

 

Roar-André Nyheim

 

Lill Kvalberg Berntsen

 


SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0008/06                    06/00080            

REFERATSAKER STYRE FOR OPPVEKST OG KULTUR 14.03.05

 

0009/06                    06/00290            

REVISJON AV BARNEHAGEVEDTEKTER 

 

0010/06                    06/00189            

RAMMETIMETALL OG STILLINGSHJEMLER SKOLENE 2006-2007

 

0011/06                    06/00248            

REVISJON AV VEDTEKTER SFO 

 

0012/06                    06/00190            

SKOLEKRETSINNDELING - RETNINGSLINJER FOR OVERFLYTTING MELLOM KRETSE    

 

0013/06                    05/00834            

NY BEHANDLING - KOMMUNALT TILSKUDD SPIREN BARNEHAGE 

 

0014/06                    06/00266            

GANG - OG SYKKELSTIER 

 

0015/06                    06/00291            

ARBEIDSGIVERANSVAR DIRIGENT STORFJORDKORET    

 

0016/06                    06/00153            

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - STIFTELSEN JAN BAALSRUD 

 

0017/06                    06/00058            

OTEREN FRAMLAG - SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTSAMLING "DEN SAMISKE KULTUREN I BARENTSREGIONEN"  

 

0018/06                    06/00280            

SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - MARIT S FIGENSCHAU 

 

0019/06                    06/00281            

SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - KRISTIAN S FIGENSC    

 

0020/06                    06/00081            

MØTEPLAN 2006 - STYRE FOR OPPVEKST OG KULTUR 


 

0008/06

REFERATSAKER STYRE FOR OPPVEKST OG KULTUR 14.03.05

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

 

BEHANDLING:

 

I tillegg blei følgende sak referert:

p) Kultur og kirkedepartementet (15.02.06): NOU 2002:2 Om staten og den norske kyrkja

 

 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

 

0009/06

REVISJON AV BARNEHAGEVEDTEKTER

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Se vedlegg  innstilling til vedtak:

”Vedtekter for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune”

 

 

 

BEHANDLING:

 

Forslag fra Henry Larsen (Ap):

Tilføyelser til §4.3: Minimum 40% plass i barnehagene.

 

Forslag fra Lill Kvalberg Berntsen (Skibotn Folkeliste):

Til §8: Onsdag før skjærtorsdag har barnehagen vanlig åpningstid.

 

Forslag fra Henry Larsen enstemmig vedtatt

 

Forslag fra Lill Kvalberg Berntsen enstemmig vedtatt

 

Rådmannens framlagte ”Vedtekter for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune” enstemmig vedtatt med de endringer som er vedtatt etter forslag fra Lill Kvalberg Berntsen og Henry Larsen

 

 

VEDTAK:

Vedlagte ”Vedtekter for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune” enstemmig vedtatt med følgende endringer:

 

Tilføyelser til §4.3: Minimum 40% plass i barnehagene

 

Til §8: Onsdag før skjærtorsdag har barnehagen vanlig åpningstid.

 

 

 

0010/06

RAMMETIMETALL OG STILLINGSHJEMLER SKOLENE 2006-2007

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 1. Rammetimetallet for skolene godkjennes i hht forslag til fordeling.
 2. Hver av skolene ved rektor holder igjen et visst antall rammetimer som en ”buffer” i den hensikt å oppnå budsjettbalanse for året 2006. Antallet timer som settes av, avtales med Oppvekstsjefen og vurderes ved oppstart i august.
 3. Rektor ved den enkelte skole disponerer tildelt rammetimetall i samråd med øvrige ansatte slik at ressursene til enhver tid er tilpasset vekslende behov i løpet av skoleåret. Særlige behov som oppstår i løpet av et skoleår skal behandles slik: Rektor omdisponerer eksisterende ramme. Dersom dette ikke er mulig, forberedes sak til SOK ev. k-styre om det spesielle som er oppstått.
 4. I forbindelse med budsjett 2007 legges stillingshjemler til grunn for tildeling av lønnsmidler.

Til grunn for stillingshjemlene legges skolenes innsendte behov for ressurser.

 

 

BEHANDLING:

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

 

 1. Rammetimetallet for skolene godkjennes i hht forslag til fordeling.
 2. Hver av skolene ved rektor holder igjen et visst antall rammetimer som en ”buffer” i den hensikt å oppnå budsjettbalanse for året 2006. Antallet timer som settes av, avtales med Oppvekstsjefen og vurderes ved oppstart i august.
 3. Rektor ved den enkelte skole disponerer tildelt rammetimetall i samråd med øvrige ansatte slik at ressursene til enhver tid er tilpasset vekslende behov i løpet av skoleåret. Særlige behov som oppstår i løpet av et skoleår skal behandles slik: Rektor omdisponerer eksisterende ramme. Dersom dette ikke er mulig, forberedes sak til SOK ev. k-styre om det spesielle som er oppstått.
 4. I forbindelse med budsjett 2007 legges stillingshjemler til grunn for tildeling av lønnsmidler.

Til grunn for stillingshjemlene legges skolenes innsendte behov for ressurser.

 

 

 

0011/06

REVISJON AV VEDTEKTER SFO

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Endringsforslag er skrevet inn med kursiv.

 

1                    LOV OM OPPLÆRING

I Lov om Opplæring, § 13-7, er alle kommunene pålagt å etablere skolefritidsordning (SFO) for elevene i 1. - 4. klasse. Målsettinga for SFO er fastlagt i samme §.

Storfjord kommune har etablert SFO i henhold til dette.

 

2                    STYRINGSVERK

Skolefritidsordningene ved skolene i Storfjord eies av Storfjord kommune og drives etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lov og forskrift, samt de retningslinjer som vedtas av kommunestyret.

 

Kommunestyret fastsetter vedtekter, betalingssatser og bemanningsnorm for SFO. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur er ansvarlig godkjennings- og styringsorgan. SFO er administrativt underlagt oppvekst- og kultursjefen.

 

3                    BEMANNING

Rektor har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret for SFO.

 

Hver SFO har en daglig leder som inngår i bemanningsnormen.

Norm for administrasjonstid til daglig leder er fastsatt i HU-sak 132.98.

 

Daglig leder skal, i tillegg å arbeide med barna

-         lede det daglige arbeidet i SFO

-         utarbeide årsplan for ordninga sammen med rektor

-         samarbeide med de foresatte og det øvrige personalet ved skolen

 

Bemanningsnormen er 12 barn pr voksen. Fra 13 til og med 15 barn økes bemanningen med inntil 10 timer pr uke. Fra og med 16 barn økes bemanningen med inntil en voksen ekstra.

 

4                    AREAL

Kommunens veiledende norm for netto samlet innedørs leke- og oppholdsareale ved heldagstilbud for 6-åringene er vedtatt 4 kvm pr barn.

Det legges vekt på at uteområdet og dets utforming for et godt leke- og læringsmiljø.

 

5                    ÅRSPLAN

Årsplanene skal være i tråd med L97 og lokale retningslinjer og være en integrert del av planprosessen i skolen.

 

6                    ÅPNINGSTIDER

SFO skal følge skoleåret, men være åpen på bevegelige fridager for elevene/ferier i skoleåret.

Hvis det er få barn som ønsker SFO på dager skolen har fri/ferie, skal det samarbeides med barnehagen i kretsen. Det taes forbehold om at barnehagene har ledig kapasitet.

 

7                    KORTTIDSTILBUD

Korttidstilbud gis til foreldre som ikke har fast plass til barn i SFO under forutsetning av at SFO har ledig kapasitet. Korttidstilbud vil si at barnet kan få et kortsiktig leke- og omsorgstilbud fra halv dag inntil en uke om gangen dersom foreldrene/foresatte er berørt av eksempelvis sykdom, eksamen, heimevernsøvelse, sesongbetont arbeidspress og lignende.

 

Søknad om korttidstilbud rettes til rektor, som tar den endelige avgjørelse i hvert enkelt tilfelle.

 

Generell opplysning om korttidstilbud i SFO gis av oppvekst- og kultursjefen via kommunens informasjonsavis ved oppstart av nytt skoleår.

 

Korttidstilbud kan i spesielle tilfeller gjelde elever i høyere klasser en 4. når det er ledig kapasitet. Rektor og daglig leder avgjør i hvert enkelt tilfelle.

 

8                    FORELDREKONTAKT

Daglig leder i SFO deltar i førskoleopplegget i løpet av vårhalvåret for å informere foreldrene om SFO og bli kjent med barn og foreldre.

 

Daglig leder i SFO deltar i foreldremøter i skolen sammen med klasselærerne etter behov og avtale.

 

Foreldresamtaler i SFO gjennomføres etter behov.

 

9                    UTLYSNING OG OPPTAK

Skolen lyser ut plasser i SFO for sin krets via kommunens informasjonsavis og oppslag. Skolen sender ut søknadsskjema sammen med informasjonsark om SFO-tilbudet ved skolen til alle foreldre med barn i småskolen. Frist for å søke er Opptak skjer innen 1. mars hvert år.

 

9.1              Opptakskriterier

Barn med funksjonshemminger og barn som etter sakkkyndig tilråding prioriteres ved opptak. Sakkyndig tilråding omfatter behov for særlig tilpasset opplæring.

 

Ved opptak prioriteres det ellers slik:

-         Barn på 1.årstrinn

-         Barn på 2. årstrinn osv

 

 

10                OPPTAKSPERIODE

Opptak i fast plass skjer for ett skoleår om gangen. For barn med særlig behov for tilrettelegging kan det gjøres opptak for flere år av gangen dersom det er hensiktsmessig for barnet/familien. Fast plass innebærer at barnet får et planlagt, langsiktig og helhetlig tilbud.

 

11                OPPTAKSORGAN

Rektor ved skolen gjør opptakene.

 

12                KONTRAKT OM FAST PLASS

Ved tildeling av plass inngås kontrakt mellom skolen og foreldrene om antall timer pr uke m.m. Vedtektene og foreløpig årsplan for SFO inngår som vedlegg til kontrakten.

 

13                ENDRINGER I AVTALE OM PLASS ELLER OPPSIGELSE

Ønske om forandring av antall timer pr uke eller oppsigelse av plass skal forelegges skriftlig fra foreldre/foresatte til rektor med en måneds varsel regnet fra den 1. i hver måned.

 

14                INDIVIDUELL INFORMASJON OG AVTALER

Informasjon og avtaler vedrørende det enkelte barn om bringing og henting, telefonkontakt med foreldre/foresatte, eventuelle allergier/medisiner, medbragte ting/leker osv skal bekreftes på eget opplysningsark første dag etter oppstart i SFO.

 

15                FRAVÆR FRA SFO

Dersom barna er syke eller av andre grunner ikke skal være i SFO en eller flere dager, skal foreldrene/foresatte gi beskjed om dette til personalet.

 

16                FORELDREBETALING

Satsene som fastsettes av Kommunestyret etter forslag fra Styre for Oppvekst- og kultur skal være i henhold til forskriftene til Lov om Opplæring. Det fastsettes egen timepris for korttidsopphold for elever uten fast plass i SFO.

 

17                SØSKENMODERASJON

Søskenmoderasjon, dvs der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis 50% søskenmoderasjon.

 

Den samme regelen gjelder der en familie har barn i barnehage og SFO.

 

18                FRITAK I FORELDREBETALING

Fritak i foreldrebetaling skjer kun i helt ekstraordinære tilfeller. Slik søknad sendes Sosialkontoret og avgjøres av administrasjonen/klientutvalget. Ankeinstans er Fylkesmannen

 

Eventuell uhell/skade i skolefritidsordningen og dertil fravær gir ikke umiddelbart betalingsfri, men skal ses i forhold til sikkerhetsrutiner og behandles særskilt i hvert enkelt tilfelle i Styre for innbyggerservice.

 

19                INNBETALING

Betaling skjer over bank eller postgiro innen den 15. i hver måned.

Kommunen sender ut innbetalingskort månedlig. Betaling skjer for den måned en er inne i.

 

20                TAP AV PLASS I SFO

Tap av plass kan skje dersom

-         melding om fravær ikke blir overholdt tilfredsstillende

-         foreldrebetaling mangler i mer enn to måneder

 

Ved manglende foreldrebetaling sender Oppvekst- og kultursjefen skriftlig melding til foresatte med 14 dagers varsel om at SFO-plassen kan bli inndratt.

 

21                ANKEORGAN

Anke vedrørende opptak og/eller avgjørelse om å inndra SFO-plass avgjøres av Oppvekst- og kultursjefen og leder for Styre for Oppvekst- og kultur.

 

22                REVISJON AV VEDTEKTENE

Vedtektene skal revideres hvert annet år innen 01.mars. Formannskapet har myndighet til å endre vedtektene etter innstilling fra Styre for Oppvekst- og kultur.

 

IKRAFTTREDELSE

Vedtektene trer i kraft fra og med 01.08.06

 

 

 

 

BEHANDLING:

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

 

1                    LOV OM OPPLÆRING

I Lov om Opplæring, § 13-7, er alle kommunene pålagt å etablere skolefritidsordning (SFO) for elevene i 1. - 4. klasse. Målsettinga for SFO er fastlagt i samme §.

Storfjord kommune har etablert SFO i henhold til dette.

 

2                    STYRINGSVERK

Skolefritidsordningene ved skolene i Storfjord eies av Storfjord kommune og drives etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lov og forskrift, samt de retningslinjer som vedtas av kommunestyret.

 

Kommunestyret fastsetter vedtekter, betalingssatser og bemanningsnorm for SFO. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur er ansvarlig godkjennings- og styringsorgan. SFO er administrativt underlagt oppvekst- og kultursjefen.

 

3                    BEMANNING

Rektor har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret for SFO.

 

Hver SFO har en daglig leder som inngår i bemanningsnormen.

Norm for administrasjonstid til daglig leder er fastsatt i HU-sak 132.98.

 

Daglig leder skal, i tillegg å arbeide med barna

-         lede det daglige arbeidet i SFO

-         utarbeide årsplan for ordninga sammen med rektor

-         samarbeide med de foresatte og det øvrige personalet ved skolen

 

Bemanningsnormen er 12 barn pr voksen. Fra 13 til og med 15 barn økes bemanningen med inntil 10 timer pr uke. Fra og med 16 barn økes bemanningen med inntil en voksen ekstra.

 

4                    AREAL

Kommunens veiledende norm for netto samlet innedørs leke- og oppholdsareale ved heldagstilbud for 6-åringene er vedtatt 4 kvm pr barn.

Det legges vekt på at uteområdet og dets utforming for et godt leke- og læringsmiljø.

 

5                    ÅRSPLAN

Årsplanene skal være i tråd med L97 og lokale retningslinjer og være en integrert del av planprosessen i skolen.

 

6                    ÅPNINGSTIDER

SFO skal følge skoleåret, men være åpen på bevegelige fridager for elevene/ferier i skoleåret.

Hvis det er få barn som ønsker SFO på dager skolen har fri/ferie, skal det samarbeides med barnehagen i kretsen. Det taes forbehold om at barnehagene har ledig kapasitet.

 

7                    KORTTIDSTILBUD

Korttidstilbud gis til foreldre som ikke har fast plass til barn i SFO under forutsetning av at SFO har ledig kapasitet. Korttidstilbud vil si at barnet kan få et kortsiktig leke- og omsorgstilbud fra halv dag inntil en uke om gangen dersom foreldrene/foresatte er berørt av eksempelvis sykdom, eksamen, heimevernsøvelse, sesongbetont arbeidspress og lignende.

 

Søknad om korttidstilbud rettes til rektor, som tar den endelige avgjørelse i hvert enkelt tilfelle.

 

Generell opplysning om korttidstilbud i SFO gis av oppvekst- og kultursjefen via kommunens informasjonsavis ved oppstart av nytt skoleår.

 

Korttidstilbud kan i spesielle tilfeller gjelde elever i høyere klasser en 4. når det er ledig kapasitet. Rektor og daglig leder avgjør i hvert enkelt tilfelle.

 

8                    FORELDREKONTAKT

Daglig leder i SFO deltar i førskoleopplegget i løpet av vårhalvåret for å informere foreldrene om SFO og bli kjent med barn og foreldre.

 

Daglig leder i SFO deltar i foreldremøter i skolen sammen med klasselærerne etter behov og avtale.

 

Foreldresamtaler i SFO gjennomføres etter behov.

 

9                    UTLYSNING OG OPPTAK

Skolen lyser ut plasser i SFO for sin krets via kommunens informasjonsavis og oppslag. Skolen sender ut søknadsskjema sammen med informasjonsark om SFO-tilbudet ved skolen til alle foreldre med barn i småskolen. Frist for å søke er Opptak skjer innen 1. mars hvert år.

 

9.1              Opptakskriterier

Barn med funksjonshemminger og barn som etter sakkkyndig tilråding prioriteres ved opptak. Sakkyndig tilråding omfatter behov for særlig tilpasset opplæring.

 

Ved opptak prioriteres det ellers slik:

-         Barn på 1.årstrinn

-         Barn på 2. årstrinn osv

 

 

10                OPPTAKSPERIODE

Opptak i fast plass skjer for ett skoleår om gangen. For barn med særlig behov for tilrettelegging kan det gjøres opptak for flere år av gangen dersom det er hensiktsmessig for barnet/familien. Fast plass innebærer at barnet får et planlagt, langsiktig og helhetlig tilbud.

 

11                OPPTAKSORGAN

Rektor ved skolen gjør opptakene.

 

12                KONTRAKT OM FAST PLASS

Ved tildeling av plass inngås kontrakt mellom skolen og foreldrene om antall timer pr uke m.m. Vedtektene og foreløpig årsplan for SFO inngår som vedlegg til kontrakten.

 

13                ENDRINGER I AVTALE OM PLASS ELLER OPPSIGELSE

Ønske om forandring av antall timer pr uke eller oppsigelse av plass skal forelegges skriftlig fra foreldre/foresatte til rektor med en måneds varsel regnet fra den 1. i hver måned.

 

14                INDIVIDUELL INFORMASJON OG AVTALER

Informasjon og avtaler vedrørende det enkelte barn om bringing og henting, telefonkontakt med foreldre/foresatte, eventuelle allergier/medisiner, medbragte ting/leker osv skal bekreftes på eget opplysningsark første dag etter oppstart i SFO.

 

15                FRAVÆR FRA SFO

Dersom barna er syke eller av andre grunner ikke skal være i SFO en eller flere dager, skal foreldrene/foresatte gi beskjed om dette til personalet.

 

16                FORELDREBETALING

Satsene som fastsettes av Kommunestyret etter forslag fra Styre for Oppvekst- og kultur skal være i henhold til forskriftene til Lov om Opplæring. Det fastsettes egen timepris for korttidsopphold for elever uten fast plass i SFO.

 

17                SØSKENMODERASJON

Søskenmoderasjon, dvs der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis 50% søskenmoderasjon.

 

Den samme regelen gjelder der en familie har barn i barnehage og SFO.

 

18                FRITAK I FORELDREBETALING

Fritak i foreldrebetaling skjer kun i helt ekstraordinære tilfeller. Slik søknad sendes Sosialkontoret og avgjøres av administrasjonen/klientutvalget. Ankeinstans er Fylkesmannen

 

Eventuell uhell/skade i skolefritidsordningen og dertil fravær gir ikke umiddelbart betalingsfri, men skal ses i forhold til sikkerhetsrutiner og behandles særskilt i hvert enkelt tilfelle i Styre for innbyggerservice.

 

19                INNBETALING

Betaling skjer over bank eller postgiro innen den 15. i hver måned.

Kommunen sender ut innbetalingskort månedlig. Betaling skjer for den måned en er inne i.

 

20                TAP AV PLASS I SFO

Tap av plass kan skje dersom

-         melding om fravær ikke blir overholdt tilfredsstillende

-         foreldrebetaling mangler i mer enn to måneder

 

Ved manglende foreldrebetaling sender Oppvekst- og kultursjefen skriftlig melding til foresatte med 14 dagers varsel om at SFO-plassen kan bli inndratt.

 

21                ANKEORGAN

Anke vedrørende opptak og/eller avgjørelse om å inndra SFO-plass avgjøres av Oppvekst- og kultursjefen og leder for Styre for Oppvekst- og kultur.

 

22                REVISJON AV VEDTEKTENE

Vedtektene skal revideres hvert annet år innen 01.mars. Formannskapet har myndighet til å endre vedtektene etter innstilling fra Styre for Oppvekst- og kultur.

 

IKRAFTTREDELSE

Vedtektene trer i kraft fra og med 01.08.06

 

 

 

0012/06

SKOLEKRETSINNDELING - RETNINGSLINJER FOR OVERFLYTTING MELLOM KRETSENE

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Saka legges fram uten innstilling.

 

 

 

BEHANDLING:

 

Forslag fra Karin Fosshaug (SV):

Som hovedregel bør skolekretsgrensene holdes. Søknader om overflytning behandles individuelt av oppvekst- og kultursjefen. Pedagogiske og sosiale hensyn til den enkelte elev må veie tyngst.

 

Forslaget fra Karin Fosshaug vedtatt med 3 mot 1 stemme

 

 

VEDTAK:

 

Som hovedregel bør skolekretsgrensene holdes. Søknader om overflytning behandles individuelt av oppvekst- og kultursjefen. Pedagogiske og sosiale hensyn til den enkelte elev må veie tyngst.

 

 

 

0013/06

NY BEHANDLING - KOMMUNALT TILSKUDD SPIREN BARNEHAGE

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

I hht sammenstilling av kostnader og til revidert forskrift, skal Spiren Barnehage i hht utmålt tilskudd motta kr. 44 468,- for august - desember 2005.

 

 

 

 

 

BEHANDLING:

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

I hht sammenstilling av kostnader og til revidert forskrift, skal Spiren Barnehage i hht utmålt tilskudd motta kr. 44 468,- for august - desember 2005.

 

 

 

 

0014/06

GANG - OG SYKKELSTIER

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Styret for Oppvekst – og kultur henstiller til formannskap og kommunestyre om å påskynde utbygging av gang- og sykkelstier i Åsen og Oterenområdet.

 

 

 

BEHANDLING:

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

Styret for Oppvekst – og kultur henstiller til formannskap og kommunestyre om å påskynde utbygging av gang- og sykkelstier i Åsen og Oterenområdet.

 

 

 

0015/06

ARBEIDSGIVERANSVAR DIRIGENT STORFJORDKORET

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 1. Storfjord kommune kan ikke inngå avtale som ønsket og skissert fra Storfjordkoret.

 

 1. Vi håper at dette ikke fører til utilsiktede belastninger for Storfjordkoret og ønsker koret fortsatt lykke til som viktig kulturbærer i kommunen.

 

 

BEHANDLING:

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

 

 1. Storfjord kommune kan ikke inngå avtale som ønsket og skissert fra Storfjordkoret.

 

 1. Vi håper at dette ikke fører til utilsiktede belastninger for Storfjordkoret og ønsker koret fortsatt lykke til som viktig kulturbærer i kommunen.

 

 

 

0016/06

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - STIFTELSEN JAN BAALSRUD

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Idar Mikkelsen gis fritak fra vervet som styrerepresentant i Stiftelsen Jan Baalsrud.

 

Som nytt medlem til styret velges ____________________.

 

Som nytt varamedlem til styret velges ____________________.

 

 

 

BEHANDLING:

 

Forslag fra Roar-André Nyheim (SV):

Forslag til nytt medlem: Anita Mikkelsen Hansen (KrF)

 

Forslaget fra Roar-André Nyheim enstemmig vedtatt

 

Det velges ikke nytt varamedlem, da det ikke er søkt om fritak.

 

 

VEDTAK:

Idar Mikkelsen gis fritak fra vervet som styrerepresentant i Stiftelsen Jan Baalsrud.

 

Som nytt medlem til styret velges Anita Mikkelsen Hansen (KrF).

 

Det velges ikke nytt varamedlem, da det ikke er søkt om fritak.

 

 

 

0017/06

OTEREN FRAMLAG - SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTSAMLING

"DEN SAMISKE KULTUREN I BARENTSREGIONEN"

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 1. Oteren framlag gis et tilskudd på kr. 3.500,- til forprosjektsamling og prosjektsamling ”Den samiske kulturen i Barentsregionen”.
 2. Tilskuddet utbetales på anmodning når tiltakene er gjennomført. Det skal leveres enkelt regnskap for prosjektene.
 3. Tilskuddet dekkes over post 1.250.385.4720.

 

 

 

BEHANDLING:

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

 1. Oteren framlag gis et tilskudd på kr. 3.500,- til forprosjektsamling og prosjektsamling ”Den samiske kulturen i Barentsregionen”.
 2. Tilskuddet utbetales på anmodning når tiltakene er gjennomført. Det skal leveres enkelt regnskap for prosjektene.
 3. Tilskuddet dekkes over post 1.250.385.4720.

 

 

 

0018/06

SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - MARIT S FIGENSCHAU

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

 

 

 

BEHANDLING:

 

Forslag fra Henry Larsen (Ap):

Styret for oppvekst og kultur ser ikke at frie kulturmidler skal anvendes som stipend til skoleelever. Derfor avslås søknaden

 

Forslag fra Henry Larsen enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

Styret for oppvekst og kultur ser ikke at frie kulturmidler skal anvendes som stipend til skoleelever. Derfor avslås søknaden

 

 

 

 

0019/06

SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEPENGER/IDRETTSAVGIFT - KRISTIAN S FIGENSCAU

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

 

 

 

 

BEHANDLING:

Forslag fra Henry Larsen (Ap):

Styret for oppvekst og kultur ser ikke at frie kulturmidler skal anvendes som stipend til skoleelever. Derfor avslås søknaden

 

Forslag fra Henry Larsen enstemmig vedtatt

 

 

VEDTAK:

Styret for oppvekst og kultur ser ikke at frie kulturmidler skal anvendes som stipend til skoleelever. Derfor avslås søknaden

 

 

 

0020/06

MØTEPLAN 2006 - STYRE FOR OPPVEKST OG KULTUR

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Møteplan for Styre for oppvekst og kultur 2006:

tirsdag 10. januar

tirsdag 14. mars

fredag 28. april

mandag 12. juni

torsdag 7. september

onsdag 15. november

 

 

 

 

BEHANDLING:

 

Fredag 28. april endres til torsdag 27. april.

 

Rårmannens innstilling vedtatt med følgende endring: Fredag 28. april endres til torsdag 27. april.

 

 

VEDTAK:

 

Møteplan for Styre for oppvekst og kultur 2006:

tirsdag 10. januar

tirsdag 14. mars

torsdag 27. april

mandag 12. juni

torsdag 7. september

onsdag 15. november