MØTEPROTOKOLL

MØTEprotokoll

 

Næringsutvalget

 

Møtested:

Kommunehuset

 

 

Møtedato:

16.05.2006

Møtestart: 09.00

Møteslutt: 11.00

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Hanne Braathen, Jan Kåre Pedersen, Tove Einebakken Dreyer, Øistein Nilsen,

 

Forfall:

Willy Ørnebakk

Varamedlemmer:

Anne Wiik Hansen

Fra adm. (evt. andre):

John Egil Ottosen, Maar Stangeland og Aud Nystad

 

Innkalling:

Ingen merknader

Merknader:

 

Behandlede saker:

0036-0042/06

 

Underskrifter: Anne Wiik Hansen og Tove Einebakken Dreyer

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

 

Oteren, 16.05.06

 

 

Anne Wiik Hansen

 

Tove Einebakken Dreyer

 

 

 

 


SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0036/06       06/00532                                                                                                         

REFERATSAKER NÆRINGSUTVALGET 16.05.2005                            

 

0037/06       04/01050                                                                                                         

SØKNAD OM MIDLER TIL BEDRIFTSUTVIKLING                           

 

0038/06       05/00214                                                                                                         

SØKNAD OM MARKEDSFØRINGSSTØTTE - STORFJORD KOMPETANSE         

 

0039/06       06/00253                                                                                                         

SKIBOTN VARESENTER SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET     

 

0040/06       06/00285                                                                                                         

TILSKUDD TIL RENOVERING AV BÅT                                                 

 

0041/06       06/00520                                                                                                         

SØKNAD OM TILSKUDD FOR LOKALE UTSTILLERE                      

 

0042/06       06/00541                                                                                                         

MARKEDSFØRING AV STORFJORD KOMMUNE                              


 

0036/06

REFERATSAKER NÆRINGSUTVALGET 16.05.2005

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Sakene ble referert uten merknader.

 

BEHANDLING:

I tillegg ble følgende sak referert direkte i møtet:

-Brev fra Kristen Are Figenschau av 04.04.06, vedr. primærnærings representasjon i næringsutvalget og utvalgets sammensetning.

 

Sakene ble referert og enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Sakene ble referert uten merknader.

 

 

 

0037/06

SØKNAD OM MIDLER TIL BEDRIFTSUTVIKLING

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Næringsutvalget stiller seg positiv til søknaden. Ut fra vedtektene for næringsfondet pkt 2 innvilges det tilskudd til:

            Bedriftsutvikling med inntil:                   kr. 30 000,-

            Kompetanseheving med inntil: kr. 21 000,-

            Markedsføring:                        kr. 21 900,-

Tilskuddene bevilges under forutsetning av at det blir fremlagt dokumentasjon for de aktuelle områder det er søkt om. Tilskuddet vil bli utbetalt fra det kommunale næringsfond.

 

 

BEHANDLING:

 

TILLEGGSFORSLAG FRA ØISTEIN NILSEN:

Bedriftsutvikling med inntil:                   kr. 30 000,- fra regionale næringsfondmidler

Kompetanseheving med inntil: kr. 21 000,- fra kommunens næringsfond

Markedsføring:                        kr. 21 900,- fra kommunens næringsfond

Tilskuddet står ved lag i 12 måneder.

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Øistein Nilsen ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Næringsutvalget stiller seg positiv til søknaden. Ut fra vedtektene for næringsfondet pkt 2 innvilges det tilskudd til:

Bedriftsutvikling med inntil:                   kr. 30 000,- fra regionale næringsfondsmidler

Kompetanseheving med inntil: kr. 21 000,- fra kommunens næringsfond

Markedsføring:                        kr. 21 900,- fra kommunens næringsfond

Tilskuddet står ved lag i 12 måneder.

 

Tilskuddene bevilges under forutsetning av at det blir fremlagt dokumentasjon for de aktuelle områder det er søkt om. Tilskuddet vil bli utbetalt fra det kommunale næringsfond.

 

 

 

0038/06

SØKNAD OM MARKEDSFØRINGSSTØTTE - STORFJORD KOMPETANSE

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Med bakgrunn i tidligere vedtak har bedriften vist at de oppfyller det de hadde satt som mål. Det vil fortsatt bli satt krav til årlig evaluering av driften. Det innvilges kr. 70 000,- fra det kommunale næringsfondet for året 2006. Det vil bli foretatt selvstendig vurdering for 2007

 

 

BEHANDLING:

 

FORSLAG FRA HANNE BRAATHEN:

Saken utsettes til 07.06.06.

 

Forslaget fra Hanne Braathen ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Saken utsettes til 07.06.06.

 

 

 

0039/06

SKIBOTN VARESENTER

SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Næringsutvalget opprettholder innstillingen til søknaden om at investeringsstøtte avslåes. Begrunnelse: I henhold til vedtektene punkt 2. kan det ikke gis støtte til løpende drift. Bedriften er etablert og har eksistert over lang tid.

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme.

 

 

VEDTAK:

Næringsutvalget opprettholder innstillingen til søknaden om at investeringsstøtte avslåes. Begrunnelse: I henhold til vedtektene punkt 2. kan det ikke gis støtte til løpende drift. Bedriften er etablert og har eksistert over lang tid.

 

 

 

0040/06

TILSKUDD TIL RENOVERING AV BÅT

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Storfjord kommune gir tilsagn om kr. 60 000,- til oppgradering av fiskebåt. Tilskuddet vil bli utbetalt fra primærnæringsfondet. Tilsagnet er basert på dokumentert kostnad, og søker må dokumentere fullfinansiering. Tilsagnet står ved lag i 12 mnd. 

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Storfjord kommune gir tilsagn om kr. 60 000,- til oppgradering av fiskebåt. Tilskuddet vil bli utbetalt fra primærnæringsfondet. Tilsagnet er basert på dokumentert kostnad, og søker må dokumentere fullfinansiering. Tilsagnet står ved lag i 12 mnd. 

 

 

 

0041/06

SØKNAD OM TILSKUDD FOR LOKALE UTSTILLERE

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

I henhold til vedtektene pkt 2 b1 gis det tilskudd til felles markedsføring på kr 25 000,- til kjøp av utsillingsareal utenfor og inne i Skibotnhallen under årets markdesdager, mot at utstillere bosatt i Storfjord kommune får gratis standleie. Tilskuddet vil bli utbetalt når rapport fra årets Skibotn Marked avholdt i perioden 16 – 18 juni er levert Storfjord kommune. Tilskuddet utbetales fra det kommunale næringsfondet.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

I henhold til vedtektene pkt 2 b1 gis det tilskudd til felles markedsføring på kr 25 000,- til kjøp av utsillingsareal utenfor og inne i Skibotnhallen under årets markdesdager, mot at utstillere bosatt i Storfjord kommune får gratis standleie. Tilskuddet vil bli utbetalt når rapport fra årets Skibotn Marked avholdt i perioden 16 – 18 juni er levert Storfjord kommune. Tilskuddet utbetales fra det kommunale næringsfondet.

 

 

 

0042/06

MARKEDSFØRING AV STORFJORD KOMMUNE

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Det innvilges kr. 20 000,- fra kommunalt næringsfond til produksjon og opptrykking av markedsføringskart i Storfjord kommune.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Det innvilges kr. 20 000,- fra kommunalt næringsfond til produksjon og opptrykking av markedsføringskart i Storfjord kommune.