MØTEPROTOKOLL

MØTEprotokoll

 

Næringsutvalget

 

Møtested:

Kommunehuset

 

 

Møtedato:

28.03.2006

Møtestart: 12.15

Møteslutt: 16.00

 

Til stede på møtet

Medlemmer:

Hanne Braathen, Jan Kåre Pedersen, Tove Einebakken Dreyer, Øistein Nilsen og Willy Ørnebakk

 

Forfall:

 

Varamedlemmer:

 

Fra adm. (evt. andre):

Maar Stangeland, Birger Storås, John Egil Ottosen og Aud Nystad

 

Innkalling:

Ingen merknader

Merknader:

 

Behandlede saker:

0015-0035/06

 

Underskrifter: Willy Ørnebakk og Jan Kåre Pedersen

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

 

 

Oteren, 28.03.2006

 

Willy Ørnebakk

 

 

Jan Kåre Pedersen

 


SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

0015/06       06/00282                                                                                                         

REFERATSAKER NÆRINGSUTVALGET 28.03.2006                            

 

0016/06       06/00293                                                                                                         

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - MATFOREDLING - FINN-H. KARVONEN  

 

0017/06       06/00332                                                                                                         

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - MELKEKVOTE - LOTTEN FRYDENLUND 

 

0018/06       06/00333                                                                                                         

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - MELKEVOTE - WIDAR FIGENSCHAU        

 

0019/06       06/00272                                                                                                         

PRIMÆRNÆRINGSFONDET-NYDYRKING - ODD-B. JENSEN        

 

0020/06       06/00277                                                                                                         

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - DRIFT - LANDBRUK NORD BA      

 

0021/06       06/00284                                                                                                         

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - NYTT FJØS - ATLE ARONSEN         

 

0022/06       06/00279                                                                                                         

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - MELKEKVOTE - GUNN HANSEN   

 

0023/06       06/00289                                                                                                         

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - MELKEKVOTE - ASGEIR HEISKEL             

 

0024/06       06/00256                                                                                                         

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - KJØP AV MELKEKVOTE- ATLE ARONSEN         

 

0025/06       06/00336                                                                                                         

SØKNAD SMIL-MIDLER - ELGSNES GÅRD D/A - KLAGE                

 

0026/06       06/00176                                                                                                         

SØKNAD VEDR. TILSKUDD TIL NÆRING-JIM VEGARD KARLSEN          

 

0027/06       06/00258                                                                                                         

KOHT & SØNNER SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET       

 

 

0028/06       06/00283                                                                                                         

SØKNAD PÅ TILSKUDD I FORBINDELSE MED TURISME HATTENG GRILLBAR OG CAMPING A/S                                                                                              

 

0029/06       05/00056                                                                                                         

KNIK (KULTUR- OG NÆRING I INDRE KÅFJORD) SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET                                                                                     

 

0030/06       00/01205                                                                                                         

MIDNATTSOL PRODUKTER V/AAGE HAMNVIK SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET                                                                                     

 

0031/06       06/00253                                                                                                         

SKIBOTN VARESENTER SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET     

 

0032/06       05/00219                                                                                                         

AKTIV VVS -  SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL MESTERBREVUTDANNING      

 

0033/06       01/00042                                        Unntatt offentlighet                                     

      

 

0034/06       06/00349                                                                                                         

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TURISTINFORMASJONEN I SKIBOTN FOR 2006

 

0035/06       05/00191                                                                                                         

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - DRIFTSSTØTTE -SKIBOTN SAUBEITELAG         

 

 

 

0015/06

REFERATSAKER NÆRINGSUTVALGET 28.03.2006

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Saken ble referert.

 

 

BEHANDLING:

 

I tillegg ble følgende saker referert direkte i møtet:

3. Troms fylkeskommune, Fylketsrådets fordelte midler til kommunalt næringsfond.

4. Brev fra Storfjord kommune av 15.03.06, vedr. kjøp av aksje i Skibotnterminalen.

 

Merknad til pkt. 3:

Ordføreren sender skriftlig klage til Troms fylkeskommune på årets tildeling av midler til kommunalt næringsfond.

Sakene ble referert med merknad til pkt. 3.

Vedtaket er enstemmig.

 

 

VEDTAK:

Saken ble referert.

 

 

 

0016/06

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - MATFOREDLING - FINN-H. KARVONEN

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknaden må dessverre avslås utfra at gjeldende vedtekter i primærnæringsfondet ikke åpner for tilskudd til planlegging.

 

 

BEHANDLING:

FORSLAG FRA ØISTEIN NILSEN:

Finn-Hugo Karvonen gis tilskudd kr. 2400,- for planlegging, småskala matforedling i henhold til verdiskapningsprogrammet for mat. Beløpet bevilges fra kommunalt utviklingsfond. (Regional midler).

 

Øistein Nilsens forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens innstilling.

 

 

VEDTAK:

Finn-Hugo Karvonen gis tilskudd kr. 2400,- for planlegging, småskala matforedling i henhold til verdiskapningsprogrammet for mat. Beløpet bevilges fra kommunalt utviklingsfond. (Regional midler).

 

 

 

0017/06

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - MELKEKVOTE - LOTTEN FRYDENLUND

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Lotten Frydenlund innvilges kr. 1.900,- i tilskudd fra primærnæringsfondet til oppkjøpt melkekvote i 2005.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannnens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Lotten Frydenlund innvilges kr. 1.900,- i tilskudd fra primærnæringsfondet til oppkjøpt melkekvote i 2005.

 

 

 

0018/06

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - MELKEVOTE - WIDAR FIGENSCHAU

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Widar Figenschau innvilges kr. 900,- i tilskudd fra primærnæringsfondet til oppkjøpt melkekvote i 2005.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannnens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Widar Figenschau innvilges kr. 900,- i tilskudd fra primærnæringsfondet til oppkjøpt melkekvote i 2005.

 

 

 

0019/06

PRIMÆRNÆRINGSFONDET-NYDYRKING - ODD-B. JENSEN

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Det innvilges kr. 600,- per dekar og maksimalt kr. 6.000,- for omsøkte nydyrkingsprosjekt. Tilskuddet belastes primærnæringsfondet.

 

Det forutsettes at nydyrkinga godkjennes/er godkjent etter gjeldende forskrift om nydyrking og skal være befart og oppmålt av jordbrukssjefen før utbetaling av tilskuddet.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannnens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Det innvilges kr. 600,- per dekar og maksimalt kr. 6.000,- for omsøkte nydyrkingsprosjekt. Tilskuddet belastes primærnæringsfondet.

 

Det forutsettes at nydyrkinga godkjennes/er godkjent etter gjeldende forskrift om nydyrking og skal være befart og oppmålt av jordbrukssjefen før utbetaling av tilskuddet.

 

 

 

0020/06

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - DRIFT - LANDBRUK NORD BA

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknaden innvilges med kr. 15.000,- i tilskudd som belastes primærnæringsfondet

 

 

BEHANDLING:

Rådmannnens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Søknaden innvilges med kr. 15.000,- i tilskudd som belastes primærnæringsfondet

 

 

 

0021/06

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - NYTT FJØS - ATLE ARONSEN

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Atle Aronsen innvilges kr. 65.000,- i tilskudd fra primærnæringsfondet til utbyggingen av nytt geitfjøs. Tilskuddet kan utbetales når søkeren kan dokumentere utgifter til utbygginga når tilskuddet utgjør mindre enn 30 % av disse utgiftene.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannnens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Atle Aronsen innvilges kr. 65.000,- i tilskudd fra primærnæringsfondet til utbyggingen av nytt geitfjøs. Tilskuddet kan utbetales når søkeren kan dokumentere utgifter til utbygginga når tilskuddet utgjør mindre enn 30 % av disse utgiftene.

 

 

 

0022/06

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - MELKEKVOTE - GUNN HANSEN

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Gunn Hansen innvilges kr. 2.200,- i tilskudd fra primærnæringsfondet til oppkjøpt melkekvote i 2005.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannnens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Gunn Hansen innvilges kr. 2.200,- i tilskudd fra primærnæringsfondet til oppkjøpt melkekvote i 2005.

 

 

 

0023/06

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - MELKEKVOTE - ASGEIR HEISKEL

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Asgeir Heiskel innvilges kr. 4.500,- i tilskudd fra primærnæringsfondet til oppkjøpt melkekvote i 2004 og 2005.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannnens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Asgeir Heiskel innvilges kr. 4.500,- i tilskudd fra primærnæringsfondet til oppkjøpt melkekvote i 2004 og 2005.

 

 

 

0024/06

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - KJØP AV MELKEKVOTE- ATLE ARONSEN

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Atle Aronsen innvilges kr. 26.000,- i tilskudd fra primærnæringsfondet til oppkjøpt melkekvote i 2005.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannnens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Atle Aronsen innvilges kr. 26.000,- i tilskudd fra primærnæringsfondet til oppkjøpt melkekvote i 2005.

 

 

 

0025/06

SØKNAD SMIL-MIDLER - ELGSNES GÅRD D/A - KLAGE

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Rådmannen tar til etterretning kritikken om at det bør settes en øvre prosentandel som kan gis i tilskudd av utgiftene i alle vedtak, men kan ikke se at dette har hatt noe å si for den konkrete søknaden fra Kjell Molberg og vedtaket som ble gitt i denne saken.

 

Vedtaket i sak 0002/06 i næringsutvalget opprettholdes.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannnens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Rådmannen tar til etterretning kritikken om at det bør settes en øvre prosentandel som kan gis i tilskudd av utgiftene i alle vedtak, men kan ikke se at dette har hatt noe å si for den konkrete søknaden fra Kjell Molberg og vedtaket som ble gitt i denne saken.

 

Vedtaket i sak 0002/06 i næringsutvalget opprettholdes.

Klagen oversendes klagenemnda for behandling.

 

 

 

0026/06

SØKNAD VEDR. TILSKUDD TIL NÆRING-JIM VEGARD KARLSEN

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknaden avslåes. Begrunnelsen: jf. Vedtektene i næringsfondet punkt 2. hvor næringsfondet ikke skal subsidiere bedrifter.

 

 

BEHANDLING:

FORSLAG FRA TOVE EINEBAKKEN DREYER:

Storfjord kommune ser positivt på at ungdom vil etablere egen virksomhet. Det gis tilsagn om investeringsstøtte fra kommunalt næringsfond med 25%, inntil kr. 10.000,-

Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader. Tilsagnet står ved lag i 12 mnd fra innvilget dato.

 

Forslaget fra Tove Einebakken Dreyer ble enstemmig vedtatt..

 

 

VEDTAK:

Storfjord kommune ser positivt på at ungdom vil etablere egen virksomhet. Det gis tilsagn om investeringsstøtte fra kommunalt næringsfond med 25%, inntil kr. 10.000,-

Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader. Tilsagnet står ved lag i 12 mnd fra innvilget dato.

 

 

 

0027/06

KOHT & SØNNER

SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søkanden avslåes. Begrunnelse: Vedtektene for næringsfondet punkt 2. hvor næringsfondet skal subsidiere bedrifter. Bedriften har lang driftstid.

 

 

 

BEHANDLING:

FORSLAG FRA WILLY ØRNEBAKK:

Søknaden imøtekommes. Det gis tilsagn om 25%, inntil kr. 77.500,- i investeringstilskudd fra regionalt tildelte midler.

Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader. Tilsagnet står ved lag i 12 mnd fra innvilget dato.

 

Forslaget fra Willy Ørnebakk ble enstemmig vedtatt..

 

 

VEDTAK:

Søknaden imøtekommes. Det gis tilsagn om 25%, inntil kr. 77.500,- i investeringstilskudd fra regionalt tildelte midler.

Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader. Tilsagnet står ved lag i 12 mnd fra innvilget dato.

 

 

 

0028/06

SØKNAD PÅ TILSKUDD I FORBINDELSE MED TURISME

HATTENG GRILLBAR OG CAMPING A/S

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknaden avslåes. Begrunnelse. Vedtektene punkt 2 hvor næringsfondet ikke skal subsidiere bedrifter.

 

 

BEHANDLING:

FORSLAG FRA WILLY ØRNEBAKK:

Søknaden imøtekommes. Det gis tilsagn om 25%, inntil kr. 10.000,- i investeringstilskudd fra regionalt tildelte midler.

Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader. Tilsagnet står ved lag i 12 mnd fra innvilget dato.

 

Forslaget fra Willy Ørnebakk ble enstemmig vedtatt..

 

 

VEDTAK:

Søknaden imøtekommes. Det gis tilsagn om 25%, inntil kr. 10.000,- i investeringstilskudd fra regionalt tildelte midler.

Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader. Tilsagnet står ved lag i 12 mnd fra innvilget dato.

 

 

 

0029/06

KNIK (KULTUR- OG NÆRING I INDRE KÅFJORD)

SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknaden fra KNIK på kr. 10 000,- imøtekommes under forutsetning av at det deltar ungdom fra Storfjord kommune. Tilskuddet dekkes av det regionale tildelte næringsfondet, og utbetales når det er dokumentert at ungdom fra Storfjord gis anledning til deltakelse.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Søknaden fra KNIK på kr. 10 000,- imøtekommes under forutsetning av at det deltar ungdom fra Storfjord kommune. Tilskuddet dekkes av det regionale tildelte næringsfondet, og utbetales når det er dokumentert at ungdom fra Storfjord har deltatt.

 

 

 

0030/06

MIDNATTSOL PRODUKTER V/AAGE HAMNVIK

SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknaden om investeringsstøtte avslåes. Begrunnelse: Etter vedtektene punkt 2. skal det ikke gis støtte til løpende drift av bedrifter.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Søknaden om investeringsstøtte avslåes. Begrunnelse: Etter vedtektene punkt 2. skal det ikke gis støtte til løpende drift av bedrifter.

 

 

 

0031/06

SKIBOTN VARESENTER

SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknaden om investeringsstøtte avslåes. Begrunnelse: I henhold til vedtektene punkt 2. kan det ikke gis støtte til løpende drift. Bedriften er etablert og har eksistert over lang tid.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Søknaden om investeringsstøtte avslåes. Begrunnelse: I henhold til vedtektene punkt 2. kan det ikke gis støtte til løpende drift. Bedriften er etablert og har eksistert over lang tid.

 

 

 

0032/06

AKTIV VVS -

SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL MESTERBREVUTDANNING

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Det gis tilsagn om tilskudd på kr. 15.500,- til Aktiv VVS AS, Skibotn. Tilskuddet utbetales når det ligger dokumentasjon for bestått Mesterbrev trinn 2.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Det gis tilsagn om tilskudd på kr. 15.500,- til Aktiv VVS AS, Skibotn. Tilskuddet utbetales når det ligger dokumentasjon for bestått Mesterbrev trinn 2.

 

 

 

0033/06

Unntatt off. het § 5.a

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

 

 

BEHANDLING:

 

VEDTAK:

 

 

0034/06

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TURISTINFORMASJONEN I SKIBOTN FOR 2006

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Søknaden fra Elke og Michal Gittschau om tilskudd til drift gis med hjemmel i vedtektene i punkt 1.B. Turistinformasjonen i Skibotn imøtekommes med kr. 53 000,- som gis fra det kommunale næringsfondet.

 

 

BEHANDLING:

FORSLAG FRA HANNE BRAATHEN:

Søknaden fra Elke og Michal Gittschau om tilskudd til drift gis med hjemmel i vedtektene i punkt 1.B. Turistinformasjonen i Skibotn imøtekommes med kr. 50 000,- som gis fra det kommunale næringsfondet.

 

Forslag fra Hanne Braathen ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Søknaden fra Elke og Michal Gittschau om tilskudd til drift gis med hjemmel i vedtektene i punkt 1.B. Turistinformasjonen i Skibotn imøtekommes med kr. 50 000,- som gis fra det kommunale næringsfondet.

 

 

 

0035/06

PRIMÆRNÆRINGSFONDET - DRIFTSSTØTTE -SKIBOTN SAUBEITELAG

 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Skibotn saubeitelag innvilges kr. 10.000,- i tilskudd som belastes næringsfondet.

 

 

BEHANDLING:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Skibotn saubeitelag innvilges kr. 10.000,- i tilskudd som belastes næringsfondet.