Storfjord kommune har i flere år hatt mangel på boliger. Det har vært mange henvendelser hvor innbyggere og innflyttede leter etter en egen bolig å leie. For å kunne legge til rette for næringsutvikling i kommunen og gi vanskeligstilte innbyggere mulighet til egen bolig har Storfjord kommune besluttet at prøve fylle behovet.

Storfjord kommune har sett på en ny modell som kalles «Hamarøymodellen» for å øke antallet boliger for innbyggere som treng kommunal bolig og for den private utleiemarked.

Hamarøymodellen  innebærer  nye boliger , ingen investeringskostnader  og ingen økte driftsutgifter.

Det er et samarbeid med private utbyggere med støtte fra Husbanken som gir tilbud om finansiering til vanskeligstilte og innebærer at kommunen annonserer behovet i databasen Doffin.no  for offentlige innkjøp. Her blir det satt opp en kravspesifikasjon med antall enheter og størrelse på boliger. Storfjord kommune har i dag sett et behov av 3 stk boliger i Hatteng og 4 stk boliger på Skibotn området hvilket er kunngjort i Doffin.no.

Kommunen har tildelingsretten til disse enheter for 10 år med opsjon på 10 år til – totalt 20 år.

I tillegg krever kommunen at utbygger leverer et tilsvarende antall boenheter til den ordinære åpne boligmarkedet dvs 3+3 boliger i Hatteng og 4+4 boliger i Skibotn området  . Dette sikrer tilbud til begge gruppene og bidrar til mangfold og inkludering.

Utbyggere må selv disponere tomt eller kjøpe tomt fra kommunen som er satt av som boligtomt.

Gjennom Hamarøymodellen er alle kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommen lagt på utbygger. Dette innebærer at kommunen oppnår en annen ønsket gevinst: Ingen økning av den kommunale eiendomsmassen, og ingen økte driftskostnader i det kommunale budsjettet.

Dette er startfasen på Hamarøymodellen, etter gjennomført prosjekt og evaluering vil utbygging bli videreført etter behov.

T. Tuoremaa
Ingeniør i Storfjord kommune