Denne informasjonen gjelder ferdig regulerte kommunale arealer. I kommuneplanens arealdel er det avsatt flere nye områder til næring/industri. Disse må det utarbeides reguleringsplan for før eventuelle tiltak kan iverksettes. For informasjon om andre lokasjoner (uregulerte eller private) ta kontakt med Næringsrådgiver eller Planlegger.

I den digitale kartløsningen vil det bli tilgang på gjeldene reguleringsplaner i løpet av våren 2018. Dersom du trenger planene omgående, ta kontakt med planlegger Joakim Stensrud Nilsen, e-post joakim.nilsen@storfjord.kommune.no.

Se næringsutvikling for informasjon om fordeler ved å etablere bedrift i Storfjord, blant annet ingen arbeidsgiveravgift, nedskriving av studielån, redusert personskatt mm.

Kontakt nærings og utviklingsavdelingen for spørsmål om etablering av virksomhet, søknader etablerings- og utviklingstilskudd mv. 

Hatteng industriområde 2017
(klikk for større kart)

Hatteng industriområde

Matrikkelenhet 1939/52/3

Avmerket område tilhører industriområdet på Hatteng. Reguleringsformål er handel/kontor/industri, det er tenkt mulighet til etablering av flere bedrifter da området er ca. 100daa.

Lokalisering er mellom Hatteng sentrum og E6.

Pris 01.01.2019 - 31.12.2019 for selveiertomter:
kr. 51 743,64 + kr. 41,39 pr.m2
Prisen inkluderer gebyr for delingsvedtak, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr.

Oversiktsbilde regulerte kommunale næringsarealer
Oversiktsbilde regulerte kommunale næringsarealer

Skibotn Sentrum - Industri-/næringsområde

Matrikkelenhet 1939/45/284 og 45/92

Arealene markert i rødt er grov skisse på eiendommer regulert til industri/næring i Skibotn sentrum. Områdene festes av Storfjord kommune.

Det er enkel mulighet for tilknytning på kommunalt vann- og avløpsnett.

Pris for festetomter 01.01.2019 - 31.12.2019:
Engangsbeløp: kr. 51 743,64
Prisen inkluderer gebyr for delingsvedtak, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr.
Årlig festeavgift beregnes slik: 6% av kr. 41,39 pr.m2

Skibotn kai 2017
(klikk for større kart)

Skibotn kai - industri

Matrikkelenhet 1939/45/2/195

Området avmerket i rødt i figuren er festet av Storfjord kommune, og er regulert til industriområde.

Arealet er ca. 9,2daa og er lokalisert mot havet nedenfor E6 rett nord for Skibotn kai som er vist nederst i bildet.

Deler av tomtearealet er benyttet til adkomstveg, fylling mot hav, og kommunaltekniske anlegg.

Arealet har tidligere vert utleid på midlertidig basis.

Pris for festetomter 01.01.2019 - 31.12.2019:
Engangsbeløp: kr. 51 743,64
Prisen inkluderer gebyr for delingsvedtak, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr.
Årlig festeavgift beregnes slik: 6% av kr. 41,39 pr.m2

Kontaktinformasjon

Kjøp/feste av eiendom;
MIljø-, drift-, og beredskapsetaten
Telefon: 77 21 28 00
E-post:  post@storfjord.kommune.no

Informasjon om næringsarealer:
Nærings- og utviklingsrådgiver Hilde Elofsson
Telefon: 400 28 809
E-post: hilde.elofsson@storfjord.kommune.no

Planlegger Joakim Stensrud Nilsen
Telefon: 400 28 822
E-post: joakim.nilsen@storfjord.kommune.no