Barnekonvensjonen

Prosjektet

NAV Storfjord er valgt ut til å delta i et prosjekt der målet er å styrke barneperspektivet i NAV. Prosjektet skal gi Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefalinger for hvordan NAV bør ivareta barnets behov og barnets beste. NAV-ansatte snakker sjelden med barn direkte. I tråd med FNs barnekonvensjon skal NAV likevel finne en måte å få frem barnets perspektiv på, slik at barn høres i saker som angår dem. NAV Storfjord er valgt ut av Fylkesmannen i Troms og NAV Troms med bakgrunn i at kontoret har vist interesse for å utvikle barneperspektivet, og har utviklet tjenesten "familieveileder" som et tilbud til barnefamilier og ungdom i kommunen. 

Eivind Pedersen

Besøk av prosjektleder Eivind Pedersen og koordinator Janne Wilhelmsen

Fylkesmannen i Troms ved Eivind Pedersen og koordinator Janne Wilhelmsen besøkte NAV Storfjord fredag 14. september. De presenterte prosjektet og materiell til kartleggingssamtaler som NAV-ansatte skal gjennomføre. Samtalene skal gi NAV-veiledere mer informasjon rundt den enkelte families situasjon, for på den måten å kunne gi bedre oppfølging som ivaretar barneperspektivet. Barn som vokser opp i husholdninger hvor foreldrene er avhengig av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, har økt risiko for selv å motta økonomisk stønad som voksne. Vi vet også fra forskning at det å vokse opp med foreldre som har psykisk helseutfordringer og/eller rusproblemer kan være en riskofaktor. Å kartlegge utfordringer og hjelpebehov hos familien, kan gjøre det mulig å hjelpe barna på en bedre måte.