I kommunestyremøtet den 11.desember 2014 ble det vedtatt nye satser for praktisk bistand (hjemmehjelp), og andre kommunale pleie- og omsorgstjenester.
De nye satsene vil gjelde fra 01.01.2015.

Egenbetaling praktisk bistand (G = 88 370,00 kroner):

Inntekt pr. år:

Nye satser:

Inntil 2G                     (176 740)

186,00

2 – 3 G     (176 740 – 265 110)

860,00

3 – 4 G     (265 110 – 353 480)

1414,00

4 – 5 G     (353 480 – 441 850)

1653,00

Over 5 G               (441 850 à)

2513,00

 

Timeprisen er selvkost, tilsvarende kroner 290,00 pr. time. For de som benytter færre timer enn det de har vedtak på, betaler timepris pr. time (inntil taket) jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.

Trygghetsalarm: kr 275,00  pr. måned

Matombringing: kr 100,00 uten dessert

                         kr 113,00 med dessert

 

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.