Planforslaget omfatter gnr. 61 bnr. 30 og 52 samt del av gnr. 61 bnr. 7 som vist på kartutsnitt.

Formålet med planen er å tilrettelegge for modernisering av eksisterende drift ved Elvevoll Settefisk AS og utvidelse av biomasseproduksjonen.

Planforslaget gjelder areal avsatt til industri i kommuneplanens arealdel.

Det er avholdt oppstartsmøte med Storfjord kommune, og planforslaget er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Opplysninger eller innspill til planarbeidet sendes til AR-Ing AS, postboks 112, 9189 Skjervøy, eller på e-post til firmapost@ar-ing.no innen 28. februar 2018. Henvendelse bes merket «Elvevoll Settefisk».

Det inviteres til folkemøte om saken på Elvevoll samfunnshus 8. februar kl. 18:00.

Varsel om oppstart

 

Referat fra forhåndskonferansen