Ordningen er forankret i Reindriftsavtalen og Jordbruksavtalen. Hovedformålet med de konfliktforebyggende tiltakene er å redusere konflikter mellom reindriften og det øvrige landbruket.

Der partene er enige om det kan det gis tilskudd tilbygging av gjerder som verner innmarksareal, kulturbeiter, plantefelt og bebygde områder mot reinbeite. Under spesielle forhold gir forskriften også anledning til å gi tilskudd til andre tiltak som vil virke konfliktdempende i forholdet mellom reindrift og annen part.

Krav til søknader er både omfattende og detaljerte. Interesserte kontakter Næringsavdelingen for ytterligere informasjon.