Vi erkjenner og beklager at rulleringsplan/frekvensen for feiing og tilsyn har vært noe ustrukturert i kommunen tidligere. Dette har sin hovedårsak i at Storfjord kommune ikke har hatt kontinuerlig tilgang på feier, eller noen med denne kompetansen, for å få utført rutinemessig feiing og tilsyn. Denne praksisen er vi ikke tilfreds med. For å sikre innbyggerne forutsigbar leveranse av disse tjenestene, har Storfjord kommune inngått samarbeidsavtale med Tromsø brann- og redning, som nå er i gang med å utføre feiing i Skibotn. Dette kommunesamarbeidet mener vi vil sikre stabil tjeneste iht. forskriftskrav, og ikke minst møte forventninger om forutsigbarhet i utførelse fra kommunens innbyggere.

 Plan for tilsyn og feiing:

TILSYN

FEIING

2013 /2014

Kitdalen og Signaldalen

2013/2014

Skibotn området

2014

Oteren - Rasteby

2014

Hatteng/Brenna inkl Horsnes og Bentsjord

2015

Skibotn området

2015

Kitdalen og Signaldalen

2016

Hatteng/Brenna inkl Horsnes og Bentsjord

2016

Oteren - Rasteby

 

Tilsyn, feiing og registrert pipe (brannobjekt) danner grunnlagt for gebyrlegging. Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, se lokal forskrift

http://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2006-12-13-1691?q=lokal forskrift tilsyn feiing storfjord*

Ny lokal forskrift revideres og skal ut på høring i 2014.

For dem med hytter, fritidseiendommer og spikertelt
Slik det er i dag iht. vedtak fra 2007 er det eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for feiing etter behov for feiing og tilsyn i fritidsboliger, hytter og spikertelt. Brannsjefen kan bestemme hvor ofte feiing skal gjennomføres i fritidsboliger, hytter og spikertelt basert på grunnlag av eiendommens ildsted, fyringens art og omfang. Dette kan det komme endringer på når ny forskrift skal behandles, men frem til ny forskrift foreligger gjelder det som er nevnt.

Har du spørsmål eller ønsker å melde inn behov, ta kontakt med Storfjord kommune, telefon 777 21 800 eller e-post: post@storfjord.kommune.no