RUST har i sak 26/18 i møte med Regionrådet 7.mai 2018 lagt fram forslag om at ungdomsrådene i de seks Nord-Troms-kommunene skal ha en egen «Politiske rådgiver» i kommunestyret.

Saker som har betydning for ungdom i kommunene passerer uten at ungdomsrådene får mulighet til å uttale seg. Samtidig er det tydelig at politikere hører på ungdom og at deres meninger tillegges stor vekt. Det er derfor ønskelig å få på plass en ordning som øker involvering og medvirkning av ungdom i samfunnsutviklinga.

Det foreslås at når Kommunestyret velges bør ungdomsrådet får velge sin politisk rådgiver – gjerne fra Formannskapet. Personlig egnethet med interesse og engasjement for ungdom er viktig.

Mål:

  • I Nord-Troms skal ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår ungdom og framtida.
  • Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til kommunestyret og til ungdommens fylkesting.
  • Økt påvirkningskraft og tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet mer attraktivt.
  • Økt involvering av ungdom skal bidra til større kjennskap og deltakelse i politikk.
  • En politisk rådgiver skal være et ekstra sikkerhetsnett og gjøre ungdomsrådene mindre sårbare ifht voksenressurs.


Oppgaver for den politiske rådgiveren:

Involvere ungdomsrådet i politiske saker. Støtte og sørge for at ungdom er med der beslutninger tas.

Se konsekvenser for ungdom i saker og vedtak.

Være et viktig suksesskriterium for ungdomsmedvirkning og de unges deltakelse i samfunnsutviklingen i kommunen.

Ansvar for åpenhet, lav terskel og godt samspill mellom ungdomsrådet og kommunestyret.

Løfte saker fra ungdomsråd til kommunestyret, og fra kommunestyret til ungdomsrådet.

Oversette «politikerspråk».

Sørge for kontinuitet i saker som går over lang tid fordi ungdomsråd byttes ut oftere enn kommunestyret.

Delta på møter i ungdomsrådet og på RUST-konferansen 25.-26.oktober 2018.

Utarbeide en beskrivelse av rollen ungdomsråd skal ha i kommunene, sammen med ungdomsrådet.

 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre -20.06.2018 

Vedtak:

1. Som politisk rådgiver for ungdomsrådet for resten av valgperioden velges Kåre Eriksen.

2. Politisk rådgiver for ungdomsrådet skal velges på nytt fra neste valgperiode, på lik linje med valg av representanter til andre råd og utvalg.