Det er 15 færre enn for 1 år siden og 6 færre enn forrige måned. Kjønnsfordelingen blant de helt ledige viser 3 kvinner og 12 menn.

 

Bruttoledighet:

Vi har nå registrert 19 deltakere i ulike ordinære arbeidsmarkedstiltak og den bruttoledigheten (summen av helt ledige og tiltaksdeltakere) utgjør 3,6%.

 

Ungdom/langtidsledige/permitterte:

Det er nå registrert bare 6 helt ledige under 30 år.

Videre er det registrert 4 langtidsledige og 1 permittert.

 

Personer med nedsatt arbeidsevne:

Det er registrert 74 personer med nedsatt arbeidsevne; de fleste mottar arbeidsavklaringspenger og deltar i ulike tiltak. Også Lyngsalpan Vekst- deltakere på Oteren inngår i denne gruppa.

 

Oppsummering/kommentar:

Arbeidsledigheten er nå på 1,6%. (I Norge er ledigheten nå 2,8% og i Troms 2,3%). Sammenlignet med april 2013 er det først og fremst innen gruppene bygg og anlegg samt industriarbeid vi finner de største endringer!

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger selv på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. Ta gjerne kontakt dersom det ønskes bistand.

Arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV kan kontakte NAV Storfjord.

 

NAV Storfjord
Leen Berger