Det er 8 flere enn for 1 år siden og 3 flere enn forrige måned. Halvparten av de helt ledige er < 30 år! Kjønnsfordelingen viser 5 kvinner og 22 menn.

Bruttoledighet:
Vi har nå registrert 19 deltakere i ulike ordinære arbeidsmarkedstiltak og den bruttoledigheten (summen av helt ledige og tiltaksdeltakere) utgjør 4,9%.

Ungdom/langtidsledige/permitterte:
Det er registrert 13 helt ledige under 30 år. Videre er det registrert 2 langtidsledige og 3 permitterte.

Personer med nedsatt arbeidsevne:
Det er registrert 75 personer med nedsatt arbeidsevne; de fleste mottar arbeidsavklaringspenger og deltar i ulike tiltak. Også Lyngsalpan Vekst- deltakere på Oteren inngår i denne gruppa.

Oppsummering/kommentar:
Arbeidsledigheten er nå på 2,9%. (I Norge er ledigheten nå 2,6% og i Troms 2,2%). De fleste av de  helt ledige i Storfjord finner vi i gruppene reiseliv/transport, bygg og anlegg og industriarbeid. Ungdomsledigheten holder seg på et stabilt høyt nivå! Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger selv på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. Ta gjerne kontakt dersom det ønskes bistand. Arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV kan kontakte NAV Storfjord.


NAV Storfjord
Leen Berger