Kjønnsfordelingen blant de helt ledige viser 13 kvinner og 19 menn.

 

Bruttoledighet:

Vi har nå registrert 14 deltakere i ulike ordinære arbeidsmarkedstiltak og den bruttoledigheten (summen av helt ledige og tiltaksdeltakere) utgjør 4,9%.

 

Ungdom/langtidsledige/permitterte:

Det er registrert 18 helt ledige under 30 år.

Videre er det registrert 0 langtidsledige og 1 permittert.

 

Personer med nedsatt arbeidsevne:

Det er registrert 75 personer med nedsatt arbeidsevne; de fleste mottar arbeidsavklaringspenger og deltar i ulike tiltak. Også Lyngsalpan Vekst- deltakere på Oteren inngår i denne gruppa.

 

Oppsummering/kommentar:

Arbeidsledigheten er nå på 3,4%. (I Norge er ledigheten nå 3% og i Troms 2,5%). De fleste av de helt ledige i Storfjord finner vi i gruppene butikk og salgsarbeid, barne- og ungdomsarbeid og industriarbeid.

Ungdomsledigheten holder seg på et stabilt høyt nivå!

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger selv på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. Ta gjerne kontakt dersom det ønskes bistand.

Arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV kan kontakte NAV Storfjord.

 

NAV Storfjord

Leen Berger