Kjønnsfordelingen viser 12 kvinner og 21 menn.

Bruttoledighet:
Det er nå 12 personer som deltar i ordinære arbeidsmarkedstiltak (lønnstilskudd og arbeidspraksis). Totalt er 45 arbeidssøkere uten ordinært arbeid (summen av antall helt ledige og personer på ordinære tiltak) og bruttoledigheten utgjør dermed 4,8 % av arbeidsstyrken.

Ungdom/langtidsledige/permitterte:
Det er registrert 14 helt ledige under 30 år.

Videre har vi registrert 2 langtidsledige og 1 av de helt ledige er permittert.

Personer med nedsatt arbeidsevne:
Det er registrert 74 personer med nedsatt arbeidsevne; de fleste mottar arbeidsavklaringspenger og deltar i ulike tiltak. Også Lyngsalpan Vekst- deltakere på Oteren inngår i denne gruppa.

Oppsummering/kommentar:
Arbeidsledigheten er nå på 3,5%. (I Norge er ledigheten nå 2,5% og i Troms 2,3%). Det er først og fremst innen industriarbeid, reiseliv/transport og serviceyrker vi finner de fleste ledige i Storfjord.

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger selv på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. Ta gjerne kontakt dersom det ønskes bistand.

Arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV kan kontakte NAV Storfjord.

 

NAV Storfjord
Leen Berger