Det er 5 flere enn for 1 år siden  og 3 færre enn forrige måned. Kjønnsfordelingen viser 5 kvinner og 22 menn.

 

Bruttoledighet:

Det er nå 19 personer som deltar i ordinære arbeidsmarkedstiltak (lønnstilskudd,  arbeidspraksis og opplæring). Totalt er 46 arbeidssøkere uten ordinært arbeid (summen av antall helt ledige og personer på ordinære tiltak) og bruttoledigheten utgjør dermed 4,9 % av arbeidsstyrken.

 

Ungdom/langtidsledige/permitterte:

Det er registrert 9 helt ledige under 30 år.

Videre har vi registrert  1 langtidsledig og 3 av de helt ledige er permitterte.

 

Personer med nedsatt arbeidsevne:

Det er registrert 74 personer med nedsatt arbeidsevne; de fleste mottar arbeidsavklaringspenger og deltar i ulike tiltak. Også Lyngsalpan Vekst- deltakere på Oteren inngår i denne gruppa.

 

Oppsummering/kommentar:

Arbeidsledigheten er nå på 2,9%. (I Norge er ledigheten nå 2,5% og i Troms 2,3%). Det er først og fremst innen bygg og anlegg, industriarbeid og reiseliv/transport vi finner de fleste ledige i Storfjord.

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger selv på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. Ta gjerne kontakt dersom det ønskes bistand.

Arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV kan kontakte NAV Storfjord.


NAV Storfjord
Leen Berger