Det er 3 færre enn for 1 år siden  og 10 færre enn forrige måned. Kjønnsfordelingen viser 10 kvinner og 7 menn.

Bruttoledighet:
Vi har nå registrert 12 deltakere i ulike ordinære arbeidsmarkedstiltak og den bruttoledigheten (summen av helt ledige og tiltaksdeltakere) utgjør nå 3,1%

Ungdom/langtidsledige/permitterte:
Det er registrert 7 helt ledige under 30 år.
Videre er det ingen registrerte langtidsledige og heller ingen permitterte.

Personer med nedsatt arbeidsevne:
Det er registrert 74 personer med nedsatt arbeidsevne; de fleste mottar arbeidsavklaringspenger og deltar i ulike tiltak. Også Lyngsalpan Vekst- deltakere på Oteren inngår i denne gruppa.

Oppsummering/kommentar:
Arbeidsledigheten er nå på 1,8%. (I Norge er ledigheten nå 2,6% og i Troms 2,2%).De største endringer fra forrige måned ser vi innenfor følgende grupper: industriarbeid (-5), reiseliv og transport (-2) og barne- og ungdomsarbeid (-2). Antall helt ledige menn er redusert med 9 sammenlignet med forrige måned.

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger selv på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. Ta gjerne kontakt dersom det ønskes bistand.

Arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV kan kontakte NAV Storfjord.

 

NAV Storfjord
Leen Berger