FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN BENSJORD HYTTEFELT.

Følgende endring av godkjent reguleringsplan:

Naustarealet som er regulert slettes.
Tomt nr. 12.
Tomtegrense mot sjø forlenges med 5 meter.
Begrunnelse for ønsket om reguleringsendring:
Omsøkte reguleringsendringer begrunnes med at potensielle kjøpere er redde for at naustbebyggelsen skal bli sjenerende høye.

Søknaden sendes på begrenset høring til naboer og berørte parter. Med begrenset høring menes her de myndigheter som faktisk anses berørt av utvidelsen. Reguleringsendringen medfører ikke utvidelse av planomfanget eller aktiviteten innenfor hyttefeltet.
Da endringen på sett og vis også berører den frie ferdselen for allmennheten i fjæra, bør planendringen legges ut til offentlig ettersyn.
Vedtak Driftstyret sak 0081/05 den 13.09.05:

Etter befaring utgår nausttomtene, og tomt nr. 3 og 4 utvides ikke med 8 meter mot sjø.
Søknad om reguleringsendring sendes på begrenset høring til naboer og berørte parter, samt legges ut til offentlig ettersyn.
Legges ut til offentlig ettersyn på Kommunehuset i tidsrommet 10.02.-10.03.06.
Merknader til endringsforslaget må være Storfjord kommune i hende innen 10.03.06.
Planforslaget fås ved henvendelse til Drift- og Utvikling v/Aud Nystad tlf. 77714500 eller 98289064