Planområdet ligger øst for «Gammelvegen» vis a vis LHL-senteret. Det nye sykehjemmet er planlagt sør for eksisterende omsorgssenter. Offentlig myndigheter, naboer og grunneiere blir direkte varslet.

Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren eller post@storfjord.kommune.no, innen 10. august 2015.

Ring Høgtuns Plankontor AS, tlf. 908 34114 eller kommunens kontaktperson, Torbjørn Tuoremaa, tlf. 77 21 28 28, for nærmere informasjon eller spørsmål.

 

Les mer:

Plankart

Reguleringsbeskrivelse m/ROS-analyse

Reguleringsbestemmelser