Forebyggende avdeling og ungdomsskolene i Storfjord kommune, gjennomførte i samarbeid med NOVA og Ko-Rus-Nord en ungdomsundersøkelse i 2016. Dette er undersøkelse nummer to i det som Forebyggende avdeling håper skal bli en rekke på tre undersøkelser. Forrige undersøkelse ble gjennomfør i 2013. Den neste ønsker avdelingen å gjennomføre i 2019.

Den hittil siste ungdomsundersøkelsen ble gjennomført i mai 2016, resultatene fra denne finner du her: http://www.ungdata.no/.

På nettsiden kan du også sammenligne resultatene med andre kommuner, fylker og i forhold til landsgjennomsnittet.

Ungdata skal primært gi en oversikt over ungdoms oppvekstsituasjon i Storfjord. Undersøkelsen er dermed også å anse som en viktig kilde til forståelsen av hvordan verden kan se ut for den litt yngre del av kommunens innbyggere. Resultatene vil i så måte også kunne utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for sosialfaglig arbeid, og for arbeidet med å bedre barn og unges folkehelsesituasjon.

På Ungdata nettsidene kan du forøvrig også lese nasjonale rapporter basert på data fra undersøkelsene.